Roaming ແມ່ນຫຍັງ?

ການສື່ສານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນສະໄຫມກ່ອນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ທີ່ກ່ຽວກັບການສື່ສານໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທັງໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງກັນ​ໄດ້​ງ່າຍ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສື່ສານກໍມີອັດຕາການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍສະ​ເພາະການໃຊ້ງານນອກປະເທດຂອງເຈົ້າຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຫ້ໃຊ້ງານ.

ການທີ່ເບີໂທລະສັບຂອງເຮົາສາມາດໃຊ້ງານພາຍນອກປະເທດໄດ້ນັ້ນມາຈາກການຂໍໃຊ້ສັນຍານໂທລະສັບທີ່ຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນໃຫ້ຮອງຮັບການໃຊ້ວງານຂອງເລກໝາຍໂທລະສັບນັ້ນດ້ວຍວິທີການທີ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍຄ່າ​ຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແພງຂຶ້ນການໃຊ້ງານໂທລະສັບໃນຕ່າງປະເທດໂດຍໃຊ້ເບີໂທລະສັບເບີເດີມແບບນີ້ເຮົາເອີ້ນວ່າໂຣມມິ່ງ (Roaming)

ໂຣມມິ່ງ (Roaming) ແມ່ນຫຍັງ?

ຈາກທີ່ກ່າວໄປແລ້ວວ່າໂຣມມິ່ງຄື ການທີ່ເບີໂທລະສັບປະເທດຫນຶ່ງຕ້ອງການໃຊ້ງານໃນຕ່າງປະເທດຈະຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິການຄື້ນໂທລະສັບໃນປະເທດນັ້ນ ກັບຜູ້ບໍລິການຄື້ນໂທລະສັບໃນປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເບີໂທລະສັບນັ້ນເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສົ່ງສັນຍານຫາກັນເພື່ອໃຫ້ເບີໂທລະສັບທີ່ນໍາໄປໃຊ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຄືກັບການໃຊ້ງານໃນປະເທດນັ້ນເອງ.

ໂຣມມິ່ງ (Roaming) ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດດ້ວຍກັນຄື:

1.ໂຣມມິ່ງໃນຕ່າງປະເທດ (International Roaming) ການ​ເດິ​ນທາງໄປໃຊ້ງານ​ໂຣມມິ່ງໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງແຈ້ງເຈົ້າຂອງຄ່າຍເບີໂທລະສັບທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ສະເຫມີເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນການໃຊ້ງານໂຣມມິ່ງວ່າມີອັດຕາການໃຊ້ງານເທົ່າ​ໃດເພາະໃນແຕ່ລະປະເທດຈະມີການອັດຕາການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນຢູ່ກັບບໍລິການຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນປະເທດນັ້ນ.

2.ໂຣມມິ່ງພາຍໃນປະເທດ (Local Roaming) ການໂຣມມິ່ງປະເພດນີ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຈະບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຣມມິ່ງເພາະເປັນບໍລິການທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄື້ນຄວາມຖີ່ໂທລະສັບຈະຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການຢູ່ແລ້ວ​ເຊິ່ງຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງການໂຣມມິ່ງໃນປະເທດນັ້ນຈະໃຊ້ງານກໍຕ້ອງເມື່ອ ໝາຍ​ເລກໂທລະສັບຂອງຄ່າຍຫນຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກເສົາສົ່ງສັນຍານຂອງຕົວເອງຈົນໃຫ້ບໍລິການບໍ່ໄດ້ ໂທລະສັບກໍຈະເຮັດການຄົ້ນຫາເສົາສົ່ງສັນຍານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຊຶ່ງ ຈະເປັນເສົາສົ່ງສັນຍານຂອງອີກຄ່າຍຫນຶ່ງ ຢູ່ຫ່າງຈາກເສົາສົ່ງສັນຍານຂອງຕົວເອງຈົນໃຫ້ບໍລິການບໍ່ໄດ້ ໂທລະສັບກໍຈະເຮັດການຄົ້ນຫາເສົາສົ່ງສັນຍານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຊຶ່ງຈະເປັນເສົາສົ່ງສັນຍານຂອງຄ່າຍອື່ນໆ ກໍໄດ້ເພື່ອເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານໃຫ້ເບີໂທລະສັບດັ່ງນັ້ນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.​

ການໃຊ້ງານໂຣມມິ່ງນັ້ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າໂທຄ່າອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເອີ້ນໄດ້ວ່າການໃຊ້ໂທລະສັບທຸກຢ່າງຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງສິ້ນການປະຫຍັດໃນການໃຊ້ງານໂທລະສັບ ໃນຕ່າງປະເທດກໍມີຢູ່ຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນຄື:

ວິທີປະຫຍັດເມື່ອ​ເດິ​ນທາງໄປຕ່າງປະເທດ

1.ການໃຊ້ເບີໂທລະສັບຂອງປະເທດທີ່ເຮົາ​ເດິ​ນທາງໄປຊຶ່ງຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂທເຂົ້າຮັບສາຍ ແລະ ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດທີ່ຖືກກວ່າການໃຊ້ໂຣມມິ່ງ

2.ການໃຊ້ໄວຟາຍ (Wifi) ອິນເຕີເນັດໄວຟາຍ ທີ່​ໃຊ້ຟຣີໃນໂຮງແຮມ ຫຼື ທີ່ພັກລະຫວ່າງໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນຈະຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສື່ສານໄດ້ເປັນຢ່າງດີເພາະອິນເຕີເນັດນັ້ນສາມາດໂທ ແລະ ຮັບສາຍພ້ອມກັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄດ້ອີກນັ້ນເອງ.