Promotionn ຫນ້າຝົນ ອອກມາແລ້ວ ເຄືອບແກ້ວລຸ້ນROCK ມື້ນີ້

Promotionn ຫນ້າຝົນ ອອກມາແລ້ວ ເຄືອບແກ້ວລຸ້ນROCK ມື້ນີ້

FREE ເຄືອບກະຈົກຫນ້າຖາວອນ GP coat
‪‎ເວລາຝົນຕົກນ້ຳຈະບໍ່ເກາະກັບແວ່ນລົດ ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງຫົນທາງສະດວກຂຶ້ນ
‪‎ປ້ອງກັນການສະທ້ອນຂອງຕາໄຟລົດທີ່ຂີ່ສວນມາໃນຍາມຄ່ຳຄືນ
‪‎ປ້ອງກັນລັງສີUV ພ້ອມຫລຸດການຈັບໂຕຂອງຝຸ່ນແລະຄາບເປື້ອນຕ່າງ2ໄດ້ດີ
ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງປັດນ້ຳຝົນ
‪ຍຶດເກາະກັບກະຈົກ ຍາວນານເຖິງ2ປີ

ຫມົດເຂດ31/07/2015 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເຄືອບແກ້ວທຸກລຸ້ນຟຮີບໍລິການ
Free ລ້າງຈັກເຄືອບບຳລຸງຢາງ
Free ຟື້ນຟູພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານຄົບວົງຈອນ
Free ກຳຈັດຄາບຢາງກະຕອຍ
Free ກຳຈັດຄາບນຳ້ຕິດກະຈົກ
Free ອົບໂອໂຊນຂ້າເຊື້ອ ກຳຈັດກິ່ນ 
Free ເຄືອບຕາໄຟ;ເຄືອບລໍ້ແມັກ
Free ເກັບລາຍລະອຽດທຸກສ່ວນຂອງລົດໃຫ້ກັບມາໄຫມ່ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫລາຍລາຍການ