PTSD ອາການທີ່ກະທົບທາງຈິດໃຈ

ທຸກຄົນອາດຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ PTSD ມາຈາກໜັງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ສື່ທີໄດ້ຍິນມາ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອານການທີ່ວ່ານີ້ກັນເລຍ

PTSD ຫຍໍ້ມາຈາກ Post – Traumatic Stress Disorder ເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມຄຽດຈາກເຫດການທີ່ກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງສາເຫດນັ້ນມາຈາກຫຼາຍທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ອຸດບັດຕິເຫດ ຫຼື ຈາກມະນຸດດ້ວຍກັນເອງ.

ໂດຍອາການນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີພາບຫຼອນເຫດການນັ້ນຊ້ຳໄປຊ້ຳມາ, ຫຼີກຫຼ່ຽງ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາການ, ມີຄວາມກັງວົນໃຈ, ຫວາດລະແວງ, ຕື່ນໂຕຕະຫຼອດວລາ, ບໍ່ມີສາມາທິ, ມີຄວາມຕຶງຄຽດ, ຮູ້ສຶກສິ້ນຫັວງ, ໂທດໂຕເອງ.

ອາການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຫັນໄປເພິ່ງພາຢ່າງອື່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນຶກເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຫຼົ້າ, ສິ່ງເສບຕິດ ຈົນພາໃຫ້ເກີດມີການທຳຮ້າຍຕົນເອງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງສຸດແມ່ນຂ້າໂຕຕາຍໄດ້.

ວິທີຮັກສານັ້ນຄວນໄປພົບໝໍທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດເພື່ອການຮັກສາພື້ນຖານຖ້າຍັງບໍ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າອາການໜັກແມ່ນຕ້ອງມອບຢາຮັກສາຈາກໝໍທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຄວບຄູ່ໄປນຳກັນເພື່ອໃຫ້ຜົນການຮັກສານັ້ນເພີ່ມຂື້ນ.