Medusa Lake ທະເລທີ່ເຮັດໃຫ້ສັດກາຍເປັນຫີນ

ຮູບ Medusa Lake ທະເລສາບອາຖັນ ທີ່ພວກສັດໃຫ້ກາຍເປັນຫີນ Medusa ຕາມນິຍາກກຣີກບູຮານແມ່ນ ເປັນຜູ້ຍິງສາວທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາສວຍງາມ ແຕ່ນາງໂຕ ແລະ ຜົມເປັນງູ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປ່ຽນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃຫ້ກາຍເປັນຫີນໄດ້ພາຍໃນພິບຕາພຽງແຕ່ຈ້ອງເບິ່ງດວງຕາຂອງນາງເທົ່ານັ້ນ ຫຼາຍຄົນຄົງຮູ້ຈັກດີກັບຕຳນານນີ້ ບາດນີ້ເຮົາທຳຄວາມຮູ້ກັບທະເລສາບທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຕາຍແລ້ວ ມີສະພາບຄ້າຍຄືກັບຄຳສາບຂອງ Medusa ຖືກຂະໜານນາມວ່າ Medusa Lake ທະເລສາບນີ້ສາມາດປ່ຽນສັດໃຫ້ກາຍສິ່ງທີ່ມີສະພາບຄ້າຍຄືຫີນໄດ້ ທະເລສາບນີ້ ທີ່ຈິງແລ້ວມີຊື່ວ່າ Natron ຢູ່ northan Tanzania ຊ່າງພາບທີ່ຖ່າຍຮູບແບບນີ້ມາ ບອກວ່າ ລາວໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ທະເລສາບແຫ່ງນີ້ ແລະ ພົບກັບສັດນຳພວກນົກ ແລະ ເຈຍ ຕາຍແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດຢູ່ແຄມທະເລສາບ ຊາກສົບມີລັກສະນະແຫ້ງແຂງ ຄ້າຍໆຫີນ ຄືກັບວ່າຕ້ອງຄຳສາບຂອງ Medusa ລາວເລີຍຈັບຊາກສົບຂອງພວກມັນ ມາຈັດແຈງທ່າທາງ ໃຫ້ມັນຄ້າຍຄືກັບຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລ້ວຖ່າຍຮູບໄວ້ສ້າງເປັນຊີລີ້ພາບ Medusa Lake ສ່ວນສາເຫດການຕາຍແມ່ນພວກເຂົາເດົາກັນວ່າ ນ້ຳໃນທະເລສາບແຫ່ງນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍໂຊດາ ແລະ ເກືອ ຫຼື ມີຄ່າ pH ສູງຫຼາຍເລີຍ ເຮັດໃຫ້ສັດທີ່ຕາຍ ຖືກດູດນ້ຳອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍຈົນແຫ້ງໄປໝົດທັງຕົວ ຈົນເກີດເປັນສະພາບດັ່ງກ່າວນັ້ນເອງ