Make-up base ແມ່ນຫຍັງ?

ເມັກອັບ ເບສ(make-up base )ຫລື ເບສໄພຣເມີ້ (base primer) ຄືຜະລິດຕະພັນແບບນ້ຳ ແລະແບບຄີມ ເພື່ອປັບສະພາບສີຜິວໃຫ້ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຊ່ວຍຫັກເຫແສງ, ອຳພາງຮິ້ວຮອຍ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຮອງພື້ນຕິດທົນ. ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງທາບາງໆຄັ້ງດຽວກ່ອນລົງຮອງພື້ນ ເນັ້ນໆວ່າທາຄັ້ງດຽວບາງໆ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຫນັກຫນ້າ ຫລືເຮັດໃຫ້ຜິວມັນງ່າຍລະຫວ່າງວັນ. ເມກອັບເບສມີຫລາຍສີ ແຕ່ລະສີຈະໃຊ້ກັບຜິວທີ່ມີບັນຫາແຕກຕ່າງກັນ ແລະຂຶ້ນກັບສີຜິວຄົນໃຊ້ອີກດ້ວຍ. 1. ສີຂຽວ: ສຳລັບປົກປິດຮອຍແດງຂອງສິວ, ເສັ້ນເລືອດຝອຍເທິງໃບຫນ້າ. 2. ສີມ້ວງ: ສຳລັບຜິວສອງສີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຫນ້າກະຈ່າງໃສ 3 . ສີບົວ: ສຳລັບຜິວຂາວ ແລະຜິວເຫລືອງ ເພື່ອໃຫ້ໃບຫນ້າກະຈ່າງໃສ. 4. ສີເນື້ອ ຫລືສີສົ້ມ: ເຫມາະສຳລັບຜິວຄ້ຳຫລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍປັບໃຫ້ຜິວນວນນຽນ ໃສຜ່ອງ 5. ສີຂາວ ຫລືສີໃສ: ໃຊ້ໄດ້ທຸກສີຜິວ. ເບສບາງຊະນິດຈະໃຫ້ຄວາມແວວວາວ (ເວລາທາງຫນ້າຈະຜ່ອງ ແຕ່ບໍ່ມັນ) ເຫມາະສຳລັບໃຊ້ກ່ອນລົງຮອງພື້ນເນື້ອດ້ານໆ ຫລື ເນື້ອແມັຕ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຜຸດຜ່ອງ ບໍ່ແຫ້ງຫຍາບເກີນໄປ. ແຕ່ລະວັງສຳລັບສາວໆ ຖ້າເລືອກເບສຜິດເບີ ຫນ້າຈະຫມົ່ນໆເທົາໆ ທາງທີ່ດີໄປລອງໃສ່ຜິວຕົນເອງກ່ອນຊື້ທຸກຄັ້ງ.