MLM ແມ່ນມີຂໍ້ດີແນວໃດ?

MLM ເປັນຄໍາທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກພາສາອັງກິດວ່າ Multi-level Marketing ຫຼື ທີ່​ເຮົາເອີ້ນກັນວ່າທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ທຸລະກິດຂາຍກົງແບບຫຼາຍຊັ້ນໂດຍຈັດເປັນລະບົບທຸລະກິດການຕະຫຼາດອີກປະເພດໜຶ່ງເພື່ອກະຈາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຈາກມືຜູ້ຜະລິດໄປຍັງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜູ້ຊື້ໂດຍກົງ​ເຊິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຮັດຕະຫຼາດສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກໄດ້ໂດຍບໍ່ເນັ້ນວ່າຈະເປັນໃຜ ຫຼື ຈົບການສຶກສາໃນລະດັບໃດ ທຸກຄົນສາມາດຮ່ວມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍປະເພດນີ້ໄດ້.

ຂໍ້ດີຂອງທຸລະກິດແບບ MLM ມີແມ່ນຫຍັງແດ່?

-ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍເພາະບໍ່ຕ້ອງມີໜ້າຮ້ານ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງມີສິນຄ້າຢູ່ກັບຕົວ.

-ບໍ່ຖືກຈໍາກັດໃນເລື່ອງທຳເລ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖານທີ່.

-ມີພື້ນທີ່ໃນການເຮັດຕະຫຼາດກວ້າງຫຼາຍ.

-ມີການຈ່າຍເງິນຄືກັບລະບົບຂອງສະຫະກອນ ແລະ ຫາກຂາຍບໍ່ໄດ້ກໍຍັງມີລາຍໄດ້ຈາກສາຍງານຂອງຕົນເອງ.

-ມີບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຖິງທີ່ທາງໄປສະນີ.

-ມີບໍລິການຫລັງການຂາຍທີ່ດີ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມພຶງພໍໃຈສາມາດເອີ້ນຄືນເງິນ ຫຼື ສິນຄ້າຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ.

-ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດກັບຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ.

-ບໍ່ມີນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງທຸກຄົນຕ່າງເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ່ວມກັນໝົດເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມລັບໃນອົງກອນໃດໆ.

-ບໍ່ເນັ້ນເລື່ອງຂອງວຸດທິການສຶກສາ, ບໍ່ແບ່ງແຍກສາສະໜາ, ມີການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເປັນອິດສະລະ.

-ຜູ້ເຮັດທຸລະກິດປະເພດນີ້ສາມາດຖ່າຍໂອນກັນມະສິດໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໄດ້.

-ມີສະຫວັດດິການໃນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຟຣີ.

-ຈະມີຜູ້ຄອຍແນະນໍາສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງ.

-ສິນຄ້າຖືກກະຈາຍເຂົ້າສູ່ກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກເປົ້າໝາຍໄດ້ວ່ອງໄວຫຼາຍ

-ເປັນການຫາລາຍໄດ້ເສີມໂດຍສາມາດເຮັດວຽກຄວບຄູ່ໄປກັບອາຊີບປະຈໍາໄດ້.

ຂໍ້ເສຍຂອງທຸລະກິດແບບ MLM ມີຫຍັງແດ່?

-ອາດມີການຂາຍແບບຕັດລາຄາກັນເອງພາຍໃນກຸ່ມສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ.

-ຊ່ວງທໍາອິດເລີ່ມຕ້ອງຫາລູກຄ້າເພີ່ມເອງ ແລະ ຕ້ອງເສຍຄ່າສະໝັກສະມາຊິກລວມທັງຕ້ອງຊື້ສິນຄ້າມາໃຊ້ເອງກ່ອນ.

-ຫາກຖືກເລີກຈ້າງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ແລະ ບໍ່ມີກົດໝາຍໃດໆມາຮອງຮັບ.

-ອາດຕ້ອງມີການຕໍ່ອາຍຸສະມາຊິກຂຶ້ນຢູ່ກັບກົດຂອງແຕ່ລະແຫ່ງ.

-ມີການແຂ່ງຂັນກັນຄ່ອນຂ້າງສູງ ແລະ ສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍມີລາຄາແພງ.

-ອາດຕ້ອງມີການສະຕ໋ອກສິນຄ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍອດຕາມເປົ້າທີ່ວາງໄວ້ ຫຼື ເພື່ອສະສົມຄະແນນ ຫຼື ແຕ້ມໃຫ້ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ.