Karaoke ຟັງແຕ່ຊື່ກໍ່ຫນ້າຈະບອກໄດ້ແລ້ວວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກປະເທດໃດ ?

Karaoke ຟັງແຕ່ຊື່ກໍ່ຫນ້າຈະບອກໄດ້ແລ້ວວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກປະເທດໃດ? ແມ່ນແລ້ວ!!! ຈະເປັນທີ່ໃດໄປບໍ່ໄດ້ນອກຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ນັ້ນເອງ


ໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຄາຣາ ( Kara ) ແປວ່າ ວ່າງເປົ່າ ໂອເກະ ( oke ) ເຊິ່ງໃນພາສາອັງກິດ ແປວ່າ ດົນຕີ ເມື່ອນຳທັງສອງຄຳປະສົມກັນ ຄາຣາໂອເກະ ຈຶ່ງຫມາຍເຖີງ ດົນຕີທີ່ປະກາດຈາກສຽງຮ້ອງ
ຄາຣາໂອເກະຖືເປັນຄວາມບັນເທີງຮູບແບບຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງເພງທີ່ບໍ່ມີສຽງຮ້ອງຂອງນັກຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮ້ອງຜ່ານໄມແທນ ໂດຍມີເນື້ອຮ້ອງຂຶ້ນມາສະແດງເທີງຫນ້າຈໍແລ້ວກໍຮ້ອງ


ຕົ້ນກຳເນີດຄາຣາໂອເກະນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກຊ່ວງທີ່ຍີ່ປຸ່ນແພ້ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ II ແລ້ວ ເຊິ່ງສະພາບສັງຄົມໃນສະໄຫມນັ້ນຄ່ອນຂ້າງເປັນສັງຄົມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ ກົດດັນທັງດ້ານເສດຖະກິດແລະການເມືອງຈຶ່ງມີຜູ້ພະຍາຍາມຄິດຫາວິທີການບັນເທົາຄວາມຄ້ຽດໃນຫລາຍຮູບແບບແລະຫນຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ຄືການຮ້ອງເພງແບບຄາຣາໂອເກະນັ້ນເອງ
ຄາຣາໂອເກະຖືກຳເນີດຂຶ້ນທີ່ເມືອງໂກບາຈາກຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານເຫລົ້າແຫ່ງຫນຶ່ງທີ່ປະສົບບັນຫາຂາດນັກຮ້ອງແລະວົງດົນຕີທີ່ເຄີຍຫລີ້ນປະຈຳທີ່ຮ້ານ ເຂົາຈຶ່ງນຳເທັບເພງທີາມີດົນຕີຢ່າງດຽວມາເປີດໃຫ້ລູກຄ້າໃນຮ້ານໄດ້ຜັນປ່ຽນກັນຮ້ອງ ຈົນກາຍມາເປັນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຫມູ່ນັກທຸລະກິດທົ່ວໄປ.
ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄາຣາໂອເກະເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຫນ້າຈະເປັນການຮ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການຮ້ອງເພງທົ່ວໄປ ກ່າວຄືຜູ້ຮ້ອງສາມາດຄວບຄຸມການຮ້ອງໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ ສາມາດເລືອກເພງເອົາເອງໄດ້ ແລະຍັງຊ່ວຍສ້າງມິດໃນຫມູ່ເພື່ອນອີກດ້ວຍ
ປັດຈຸບັນ ຄາຣາໂອເກະມີວັດທະນາການຫລາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ຕາມຄວາມຈະເລີນກ້າວຫນ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກແຕ່ກ່ອນມີແຕ່ສຽງດົນຕີໃຫ້ຮ້ອງຕາມທຳນອງ ຕໍ່ມາກໍ່ມີພາບມິວສິກວິດີໂອປະກອບ ພ້ອມກັບສະແດງເນື້ອເພງໄວ້ທາງລຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທີ່ບໍ່ຈື່ເນື້ອເພງອີກດ້ວຍ