Job Vaccancy For hotel Summer Set

 

ໂອກາດດີຂອງຄົນທີ່ກຳລັງຊອກວຽກ ເພາະວ່າທາງ ໂຮງແຮມ ຊຳເມີເຊັດ ວຽງຈັນ ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນຕົນເອງ ຫຼື ໂທ 021 250888, 020  56661886