Ice Canyon

ພູເຂົານ້ຳແຂງຂະໜາດໃຫຍ່ ເກີດຈາກການລະລາຍຕົວຂອງກ້ອນນ້ຳແຂງ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຊື່ງມີຄວາມເລີກເຖີງ 150 ຟຸດ ໃນກຮີນແລນ(ຟື້ນທີ່ສ່ວນໜື່ງຂອງປະເທດເດນມາກ)ເບີ່ງຜ່ານໆຄືທຳມະດາຄືກັບຟື້ນທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອນນ້ຳແຂງສີ ຂາວທົ່ວໄປແຕ່ບໍລິເວນຊ່ອງວ່າງໃນພູເຂົາຫາກເບີ່ງລົງໄປຈະເຫັນນ້ຳສີຟ້າໃສເປັນຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຫຼົງສະ ເໜ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.