IP Address ແມ່ນຫຍັງ

 ປັດຈຸບັນນີ້ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ທົ່ວໄປເທິງໂລກນີ້ມີຫຼາກ​ຫຼາຍ ແລະ ທຸກເຄື່ອງກໍສາມາດທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນນຳ ແລະ ຖ້າລະບົບເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີ IP Address ແລ້ວລະກໍເຮົາຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າຂໍ້ມູນນີ້ສົ່ງມາຈາກເຄື່ອງໃດ ແລະ ຫຼິ້ນຢູ່ທີ່ໃສ​ເຊິ່ງໃນຫຼັກຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຖ້າ IP Address ຊໍ້າກັນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ,ນັ້ນກໍຈະມີບັນຫາປຽບໄດ້ກັບເລກທີ່ບ້ານຊໍ້າກັນເມື່ອໄປສະນີຈ່າຍຈົດໝາຍກໍຈະບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ຖືກບ້ານ​ເຊິ່ງນີ້ເອງເປັນເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງມີ IP Address ໃນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ.

IP Address ຄືແມ່ນຫຍັງ

IP Address ຄືໝາຍເລກທີ່ສາມາດລະບຸແຍກແຍະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍດຽວກັນ ຫຼື ຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ນອກເຄືອຂ່າຍກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນຢ່າງທີ່ເວົ້າມາແລ້ວໃນຕອນຕົ້ນວ່າ IP Address ປຽບໄດ້ດັ່ງເລກທີ່ບ້ານໃນການຕັ້ງ IP Address ຈະຕັ້ງບໍ່ໃຫ້ຊໍ້າກັນຢ່າງເດັດຂາດເພາະຖ້າຊໍ້າກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ​ເຊິ່ງນີ້ເອງເລີຍມີໜ່ວຍງານທີ່ອອກມາກໍານົດເລື່ອງຂອງການຕັ້ງຄ່າ IP Address ຂຶ້ນມາ.

  • ໜ່ວຍງານນີ້ຄືອົງການກໍານົດໝາຍເລກອິນເຕີເນັດ (IANA) ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການຈັດສັນ IP Address ທົ່ວໂລກ ແລະ ໃຫ້ໜ່ວຍງານທະບຽນອິນເຕີເນັດປະຈໍາພູມພາກ (RIR) ເຮັດຫນ້າທີ່ຈັດສັນກຸ່ມເລກທີ່ຢູ່ IP Address ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເທີເນັດ ແລະ ຫນ່ວຍງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກ​ເທື່ອໜຶ່ງ.
  • ໂດຍທີ່ເລກ IP Address ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີຢູ່ 2 ແບບດ້ວຍກັນຄື: IPv4 ແລະ IPv6 ​ເຊິ່ງ IP Address IPv4 ນີ້ຖືກໍາເນີດມາກ່ອນເປັນແບບຕົວເລກ 32 ບິດ​ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍຍັງມີການໃຊ້ງານຢູ່ແຕ່ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດໃນປັດຈຸບັນໃນການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການຄິດຄົ້ນເລກ IP Address ຂຶ້ນມາຮອງຮັບນັ້ນກໍຄື IPv6 ໃຊ້ຕົວເລກ 128 ບິດພັດທະນາຂຶ້ນໃນ ຄ.ສ 1995 ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານໃນອາເອຟຊີ 2460 ເມື່ອ ຄ.ສ 1998.

ປະໂຫຍດຂອງ IP Address ໃນລະບົບ Network

IP Address ມີປະໂຫຍດໃນລະບົບ Network ຢ່າງຫຼາຍກໍຢ່າງທີ່ເກີນໄປແລ້ວໃນຕອນທໍາອິດແລ້ວວ່າ IP Address ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາຄັນລະບົບເຄືອຂ່າຍເພາະວ່າ IP Address ເປັນເລກາສະ​ເພາະອຸປະກອນອີເລັກ​ໂທນິກ​ເຊິ່ງແຕ່ລະເຄື່ອງຈະມີເລກ IP Address ທີ່ບໍ່ຄືກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແລລະບົບເຄືອຂ່າຍສາມາດອອກແບບສ້າງ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ສັບສົນ.

-IP Address ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຄວນທີ່ຈະຮູ້ຈັກ ແລະ ເຮັດທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ IP Address ໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ໃຈຄວາມສຳຄັນໃນການຕັ້ງເລກ IP Address ແລະ ເປັນຫຼັກທີ່ສໍາຄັນບໍ່ວ່າລະບົບເຄືອຂ່າຍນັ້ນຈະນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ກໍຕາມກໍຄືຕ້ອງບໍ່ຕັ້ງເລກ IP Address ໃຫ້ຊໍ້າກັນຢ່າງເດັດຂາດ.