IMEI ແມ່ນຫຍັງ?

IMEI (ອີມີ່) ເປັນຄໍາຫຍໍ້ມາຈາກພາສາອັງກິດວ່າ International Mobile Equipment Identity ​ເຊິ່ງຄືໝາຍເລກຂອງໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ສະມາດໂຟນທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນຢູ່ນີ້ຄ້າຍກັບໝາຍເລກໃນບັດປະຈໍາຕົວປະຊາຊົນຂອງເຮົາໂດຍປົກກະຕິໂທລະສັບ ມືຖືທຸກເຄື່ອງຈະມີໝາຍເລກ IMEI ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໂດຍບໍ່ຊໍ້າເລກກັນຊຶ່ງຕົວເລກທີ່ມີນັ້ນຈະຖືກເກັບຢູ່ໃນໜ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງເຄື່ອງໂທລະສັບແຕ່ລະເຄື່ອງໂດຍມີແບບຕົວເລກຖານ 10 ແລະ ສາມາດເຮັດການເຊັກໄດ້ໂດຍກົດ *#06# ແລ້ວໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາກໍຈະປາກົດໝາຍເລກ IMEI ນີ້ຂຶ້ນມາເປັນຈໍານວນ 15 ໜ່ວຍດ້ວຍກັນ.ໂທລະສັບມືຖືບາງເຄື່ອງອາດມີຕົວເລກຂຶ້ນມາຈໍານວນ 16 ຫຼື ອາດຈະເປັນ 17 ໜ່ວຍກໍໄດ້ແລ້ວແຕ່ໂທລະສັບມືຖືຮຸ່ນນັ້ນໆແຕ່ໂດຍທົ່ວໆໄປແລ້ວຈະມີຂໍ້ມູນຕົວເລກພຽງ 14-15 ຕົວທີ່ໃສ່ປ້ອນຂໍ້ມູນລົງໄປເປັນຕົວເລກ IMEI ຂອງໂທລະສັບມືຖື​ເຊິ່ງໂປຣແກຼມຈະເຮັດການຄໍານວນຜ່ານທາງລະບົບຄອມພິວເຕີແລ້ວຈະເຮັດການສົ່ງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ໄປຍັງຕົວເຄື່ອງໂທລະສັບມືຖືເຄື່ອງນັ້ນໆແລ້ວພາຍໃນເຄື່ອງກໍຈະກໍາຫນົດຂໍ້ມູນພາຍໃນເອງຊຶ່ງຈະອ່ານເປັນຕົວເລກ IMEI 15 ຫຼັກນັ້ນເອງ.

ຄວາມໝາຍຂອງຕົວເລກ IMEI ຄືແມ່ນຫຍັງ?

-ໝາຍເລກ IMEI 6 ຕົວທໍາອິດຈະເອີ້ນວ່າ Type Approval Code (TAC) ​ເຊິ່ງເປັນລະຫັດຂອງປະເທດແຕ່ລະປະເທດ.

-ໝາຍເລກ IMEI ລໍາດັບທີ່ 7 - 8 ຈະເອີ້ນວ່າ Final Assembly Code (FAC) ເປັນການບອກເຖິງແຫຼ່ງ ຫຼື ສະຖານທີ່ຜະລິດ.

-ໝາຍເລກ IMEI ລໍາດັບທີ່ 9-14 ຈະເອີ້ນວ່າ Serial Number (SNR) ຈະເປັນລະຫັດຊີລຽນປະຈໍາເຄື່ອງໂທລະສັບມືຖືນັ້ນໆ.

-ໝາຍເລກ IMEI ລໍາຕະດັບທີ່ 15 ຈະເອີ້ນວ່າ Spare (SP) ຈະເປັນຫມາຍເລກສໍາຮອງຫຼັກສຸດທ້າຍ.

ເຫດໃດຈຶ່ງມີການກໍາຫນົດໃຫ້ແກ້ IMEI

ດ້ວຍໂທລະສັບມືຖືທຸກໆເຄື່ອງທີ່ມີຢູ່ຕ່າງຄ່າຍຕ່າງເຄືອຂ່າຍກັນໃນແຕ່ລະເຄື່ອງກໍຈະມີຫມາຍເລກຂອງ IMEI ເປັນຕົວກໍາຫນົດທີ່ບໍ່ຊໍ້າກັນ​ເຊິ່ງເມື່ອເຮົາເປີດເຄື່ອງໂທລະສັບມືຖືເຄື່ອງນັ້ນທີ່ໄດ້ເຮັດການໃສ່ຊິມກາດຈາກເຄືອຂ່າຍທີ່ເຮົາໃຊ້ຕົວເຄື່ອງ ແລະ ຊິມກາດກໍຈະເຮັດການສົ່ງຂໍ້ມູນໝາຍເລກ IMEI ໄປຍັງບໍລິການຂອງສະຖານີເຄືອຂ່າຍນັ້ນໆເພື່ອລົງທະບຽນ IMEI ຈາກຕົວເຄື່ອງໂທລະສັບມືຖືທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນຢູ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວລະບົບກໍຈະເຮັດການເປີດສັນຍານການໃຊ້ງານໂທລະສັບ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືຫາກເຄື່ອງໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາມີໝາຍເລກຂອງ IMEI ບໍ່ກົງກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຊ້ຊິມກາດກໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຮົາຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດການປ່ຽນ ຫຼື ແກ້ໄຂຫມາຍເລກ IMEI ໃຫ້ກົງກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ເຮົາໃຊ້ເສຍກ່ອນ.