Huacachina ເມືອງສຸດຫຼູແສນສະຫງົບຂອງປະເທດເປຣູ

 

Huacachina ເມືອງສຸດຫຼູພາຍໃຕ້ຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດເປຣູ ພ້ອມທະເລສາບນ້ອຍໆ ໃຜທີ່ຢາກພົບກັບຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສະ ຫງົບແບບສ່ວນໂຕເກັບເງິນໄປທ່ຽວໄດ້ເລີຍ....

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------