Glow worm cave ຖ້ຳທີ່ມີແສງຄືກັບດວງດາວ ( ປະເທດນີວຊີແລນ )

Glow worm caveຕັ້ງຢູ່ທີ່ເກາະເໜືອທາງຕອນໃຕ້ຂອງເມືອງໄວກາ ປະເທດນີວຊີແລນ ຄຳວ່າ Waitomo ແປ້ວ່ານ້ຳທີ່ຫຼອດຜ່ານຖ້ຳ ເຊິ່ງເປັນຊື່ທີ່ມາຈາກລັກສະນະທັງພາຍໃນຖ້ຳທີ່ມີສາຍນ້ຳໄຫຼຜ່ານ ແລະ ສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງຕົກຕະລືງເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳແຫ່ງນີ້ ກໍ່ຄືແສງຍີບຍັບຈົນຄືວ່າເບິ່ງດວງດາວຢູ່ເທິງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ