DNA ແມ່ນຫຍັງ?

 

DNA (Deoxy-ribonucleic acid) ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າສານພັນທຸກໍານັ້ນມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າກົດ ດີອອກຊີໄຣໂບນິວຄລີອິກ ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຄອຍເຮັດການເກັບຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາຂອງສິ່ງມີຊີວິດທຸກສິ່ງ ໂດຍມັກຢູ່ໃນຮູບຂອງໂຄໂມໂຊມໃນນິວຍອກທີ່ຢູ່ໃນເຊນຕ່າງໆຂອງສິ່ງມີຊີວິດທັງຄົນ, ພືດ, ສັດ, ແບກທີເລຍ, ໄວລັດ ຫຼື ສັດກໍເປັນຕົ້ນຄືຈະເກັບຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາຂອງສິ່ງມີຊີວິດເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໂດຍເປັນການຖ່າຍທອດຈາກພໍ່ແມ່ໄປສູ່ລູກຫລານທີ່ເຮົາເຫັນກັນໃນປັດຈຸບັນທາງການແພດທີ່ຫາກຢາກພິສູດວ່າເປັນພໍ່ແມ່ລູກກັນ​ແທ້ ຫຼື ບໍ່ແພດກໍຈະເຮັດການກວດ DNA ຈາກເຊນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເຮົາວ່າກົງກັນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຫາກມີ DNA ກົງກັນກໍຖືວ່າມີຄວາມສໍາພັນເປັນພໍ່ແມ່ລູກກັນ.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງ DNA ແມ່ນຫຍັງແດ່?

  1. ການຈໍາລອງຕົວເອງໂດຍ DNA ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຈໍາລອງຕົວເອງໃນຂະນະທີ່ເກີດຂະບວນການແບ່ງເຊນທີ່ເປັນການສ້າງ DNA ໃຫ້ຄື​ເກົ່າທີ່ສຸດສໍາລັບເຊນໃຫມ່.
  2. ການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຜ່ານອາເອັນເອໂດຍ DNA ຈະຖືກຖອດລະຫັດເພື່ອສ້າງອາເອັມເອທີ່ມີຫນ້າທີ່ໃນການກໍານົດໃຫ້ກົດອະມິໂນໃນຂະບວນການສັງເຄາະຂອງໂປຣຕີນຮຽງຕົວ ແລະ ໂປຣຕີນທີ່ໄດ້ນີ້ຈະຖືກນໍາມາເປັນສ່ວນປະກອບພາຍໃນ ໂຄງສ້າງສ່ວນຕ່າງໆໃນເຊນຂອງຮ່າງກາຍເຮົາຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍເລັ່ງປະຕິກິລິຍາຂອງເອນໄຊໃນສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.

​ເຊິ່ງດ້ວຍໜ້າທີ່ຫຼັກອັນສໍາຄັນຂອງ DNA ທັງສອງຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ສາມາດສືບທອດລັກສະນະຄວາມເປັນເຜົ່າພັນຂອງຕົນຢູ່ໄດ້ໂດຍມີການຖ່າຍທອດຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນໂດຍຈາກກຽວທີ່ພັນກັນຢູ່ນັ້ນຈະເພີ່ມຂະໜາດຂຶ້ນ ຈົນເປັນໂຄໂມໂຊມທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກມີໂຄໂມໂຊມກັບພໍ່ແມ່ຄືກັນໄດ້ຮັບໂຄໂມໂຊມທັງຈາກພໍ່​ເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ອີກຄຶ່ງຫນຶ່ງໄດ້ຈາກແມ່ ແລະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູກມີ DNA ຄ້າຍຄືກັນກັບທັງພໍ່ ແລະ ແມ່ນັ້ນເອງ.