B2B ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນໂລກປັດຈຸບັນການເຮັດທຸລະກິດໂດຍສະ​ເພາະການເຮັດການຕະຫຼາດລະຫວ່າງທຸລະກິດ ກັບ ທຸລະກິດ ຈັດວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນປະເທດທົ່ວໂລກເປັນຢ່າງຍິ່ງເນື່ອງຈາກການເຮັດການຕະຫຼາດນັ້ນຈໍາເປັນຕໍ່ທຸລະກິດທຸກໆທຸລະກິດເລີຍກໍວ່າໄດ້ເອີ້ນວ່າເປັນປະການດ່ານສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມລູກຄ້າຮູ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ໄວ້ໃຈໃນສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດພັນຕ່າງໆຂອງທາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ​ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດ B2B (business to business) ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດການຕະຫຼາດໃດ ໆ ຫຼື ຮູ້ສຶກວ່າເຮັດຍາກແຖມໃຫ້ຜົນຊ້າຈຶ່ງບໍ່ຄິດຈະເຮັດ​ ຫຼື ຖອດໃຈເອົາຊື່ໆໄປເລີຍ.

B2B (Business to Business) ຈັດເປັນຮູບແບບການເຮັດທຸລະກິດຂອງ E-Commerce ປະເພດໜຶ່ງໂດຍເປັນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໄປທີ່ການໃຫ້ບໍລິການແກ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການດ້ວຍກັນທັງຜູ້ປະກອບການລະດັບດຽວກັນ ຫຼື ອາດຕ່າງລະດັບກັນກໍໄດ້. ຫຼື ອາດເປັນຜູ້ຜະລິດກັບຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດກັບຜູ້ສົ່ງອອກກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຕະຫຼອດຈົນຜູ້ຜະລິດກັບຜູ້ຂາຍ​ສົ່ງ ຫຼື ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຜະລິດກັບຜູ້ນໍາເຂົ້າກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນໂດຍມີການຊື້ - ຂາຍໃນວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ.

ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຜົນສໍາເລັດສໍາລັບທຸລະກິດ B2B (Business to Business) ມີຫຍັງແດ່?

-ການຈູງໃຈໃຫ້ລູກຄ້າຂອງລູກຄ້າເກີດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການ ຈາກການຈຸດປະກາຍຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ການນຳ​ສະ​ເໜີເຊັ່ນ: ແທນທີ່ຈະຂາຍຜະລິດພັນຢ່າງດຽວກໍໃຫ້ປ່ຽນມາເປັນການສ້າງແຮງຈູງໃຈວ່າເມື່ອລູກຄ້າຊື້ຜະລິດພັນຕ່າງໆທີ່ເຮົາມີໄປລູກຄ້າຈະໄດ້ຫຍັງກັບມາແດ່? ອາດຈະເປັນເລື່ອງສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມງາມເປັນຕົ້ນ.

-ມີການຈັດການບໍລິຫານສິນຄ້າທີ່ເປັນຮູບແບບຂາຍສົ່ງໂດຍເນັ້ນໃນປະລິມານຫຼາຍ,ແຕ່ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍຕໍ່າ​ເຊິ່ງນັກການຕະຫຼາດທັງຫຼາຍຂອງການເຮັດທຸລະກິດປະເພດນີ້ຕ້ອງຄົງຄຸນນະພາບແລະ ຊື່ສຽງໃຫ້ເບິ່ງດີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຕ້ອງເນັ້ນການເບິ່ງແຍງລູກຄ້າເປັນສໍາຄັນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ກັບລູກຄ້າລາຍ​ເກົ່າຢູ່ລວມເຖິງການຫາລູກຄ້າລາຍໃຫມ່ໆໄປເລື່ອຍໆ ດ້ວຍເອີ້ນວ່າເປັນການຄົງຖານລູກຄ້າເດີມພ້ອມສ້າງຖານລູກຄ້າໃຫມ່ຄວບຄູ່ກັນໄປ.

-ການໂປໂມດສິນຄ້າໂດຍການຈັດງານ ການອອກບູດຕ່າງໆກໍເປັນການໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງເຮົາໄປໃນຕົວໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ມາຊົມສິນຄ້າ ແລະ ເລືອກຊື້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ລູກຄ້າເກີດການບອກກັນແບບປາກຕໍ່ປາກ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮູ້ຈັກສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດພັນຕ່າງໆຂອງເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ.