AR technology ເທັກໂນໂລຊີ້ທີ່ຫລາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ຖ້າຫາກມີໃນລາວທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ

 

ລະບົບເທັກໂນໂລຊີ້ ແນວໃໝ່ ທີ່ຫລາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ຮູບແບບການ ເຮັດວຽກ ຂອງ ລະບົບນີ້ແມ່ນ ການນຳເອົາ ແອັບມືຖື ໄປສະແກນ ແລ້ວຈະມີ ຂໍ້ມູນ ຂຶ້ນມາປະກົດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນນັ້ນໆ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີ ເຄື່ອງທີ່ ໃຊ້ ປະຈຳວັນອະທິເຊັ່ນ : ແວ່ນຕາ , ຈາກການທີ່ ແອັດມິນໄດ້ລົມກັບທາງ ບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວ ເພີ່ນ ກ່າວວ່າ ການເຮັດ ລະບົບ ສະເໝືອນຈິງ AR Augmented Reality ເປັນການເຮັດໃຫ້ ຮູບພາບທຳມະດາມີຊີວິດ ຂຶ້ນມາ ແລະ ນອກ ຈາກນັ້ນ ຍັງມີ ການລະບຸ ຕຳແໜ່ງ ຫຼືທີ່ ຫລາຍຄົນຮ້ອງວ່າ Navigation-Geo Tripadvisor ລະບົບຄົນຫາ ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານແອັບມືຖືໂດຍການ ສະແກນ ອອມຂ້າງໂຕທ່ານ ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ພັດທະນາແວ່ນຕາ ຊະນິດທີ່ ຄ້າຍ ຄືກັບ Google Glass ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜູ້ນຳໃຊ້ ສາມາດ ຄົ້ນຫາຮ້ານ ອາຫານ ເບິ່ງຂໍ້ມູນອອ້ມໂຕ ໂດຍທີ່ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພິ່ງ ຄອມພິວເຕີ ອີກ ເລີຍ.

ນະວັດຕະກຳນີ້ ອາດຈະຍັງບໍ່ຜ່ານສາຍຕາຫລາຍຄົນ ຖ້າຫາກ ວິວັດທະນາການນີ້ມາລາວ ຈະເປັນການພັດທະນາ ໜ້າຕາ ລະບົບ ໄອທີ ບ້ານເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວ ທ່ານເດ ມີ ຄວາມເຫັນແນວໃດ?

Source: Blippar UK & VictoryFuturetech Sole,LTD 

htttp://www.blippar.com

http://www.Victoryfuturetech.com