9ອາການເຈັບທ້ອງບອກໂລກອັນຕະລາຍ

ອາການເຈັບທ້ອງມັກຈະເກີດຂື້ນຢູ່ສະເໝີແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເຮົາຈະບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ສາເຫດວ່າປວດເພາະຫຍັງທົນໄດ້ກໍ່ທົນໄປແຕ່ຖ້າທົນບໍ່ໄຫວເຖີງຈະກິນຢາແກ້ປວດ

ມູນລະນິທິໝໍພື້ນບ້ານຈື່ງໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າໜ້າທ້ອງແຂງເປັນການກົດແລ້ວເຈັບຫຼືກົດແລ້ວທ້ອງຍຸບລົງໄປແຈ່ເຈັບທັນທີທີ່ປ່ອຍມື,ມີໄຂ້,ໜາວສັ່ນ,ປວດຮາກ,ຮາກເປັນເລືອດ,ມີອາຈົມເປັນສີດຳ,ຍ່ຽວບໍ່ອອກຫຼືຖ່າຍເປັນເລືອດ,ໜ້າຈືດ,ໂຕເຢັນ,ເຫື່ອອອກບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ,ເບື່ອອາຫານ,ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ,ໂຕເຫຼືອງ,ອ່ອນເພຍເມື່ອຍງ່າຍຫຼືເປັນຂໍ້ໃດຂໍ້ໜື່ງທີ່ເວົ້າມາຄວນໄປພົບແພດ

 • ເຮົາສາມາດແບ່ງບໍລິເວນທີ່ເຈັບທ້ອງອອກເປັນ9ສ່ວນຄື:
 1. ຊີກໂຄງເບື້ອງຂວາຄືຕັບແລະຖົງນ້ຳດີ

ອາການທີ່ພົບມັກຈະກົດແລ້ວເຈີກ້ອນແຂງລວມກັບອາການໂຕເຫຼືອງ,ຕາເຫຼືອງເຊີ່ງສັນນິຖານເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນອາດຈະເປັນໂລດກ່ຽວກັບຕັບຫຼືຖົງນ້ຳດີເຊັ່ນ:ຕັບອັກເສບ,ຝີໃນຕັບ,ຖົງນ້ຳດີອັກເສບ

      2.  ກ້ອງໜ້າເອີກຄືກະເພາະອາຫານ,ຕັບອ່ອນ,ຕັບແລະກະດູກໜ້າເອີກ

 • ປວດເປັນປະຈຳເວລາຢາກຫຼືອິ່ມອາດເປັນໂລກກ່ຽວກັບກະເພາະ
 • ປວດຮຸນແຮງລວມກັບປວດຮາກອາດເປັນໂລກຕັບອ່ອນອັກເສບ
 • ຄ່ຳເຈີກ້ອນຊີ້ນຄ່ອນຂ້າງແຂງແລະມີຂະໜາດໃຫຍ່ອາດໝາຍເຖີງຕັບໃຫຍ່
 • ຄ່ຳໄດ້ກ້ອນ3ຫຼ່ຽມແບນນ້ອຍໆມັກເປັນກະດູກໜ້າເອີກ

       3.  ຊີກໂຄງຂວາຄືມ້າມເຊີ່ງມັກຈະຄ່ຳເຈີກ້ອນຊີ້ນບໍລິເວນນີ້

       4.  ບັ້ນແອວຂວາຄືທໍ່ໄຕ,ໄຕ,ລຳໄສ້ໃຫຍ່

 • ປວດລວມກັບຖ່າຍຜິດປົກກະຕິຫຼືຖ່າຍເປັນເລືອດອາດເປັນເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ
 • ປວດໄປເຖີງຕົ້ນຂາອາດເປັນນິ້ວໃນທໍ່ໄຕ
 • ປວດລວມກັບອາການປວດຫຼັ້ງ,ມີໄຂ້,ໜາວສັ່ນ,ຍ່ຽວຂຸ່ນອາດເປັນເພາະຮວຍໄຕອັກເສບ
 • ຄ່ຳເຈີກ້ອນຊີ້ນອາດເປັນໄຕໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິຫຼືຊີ້ນງອກໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່

        5.  ຮອບສະບືຄືລຳໄສ້ນ້ອຍມັັກພົບໃນໂລກທ້ອງເດີນຫຼືໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ(ກ່ອນຈະຍ້າຍມາປວດທ້ອງນ້ອຍເບື້ອງຂວາ)ແຕ່ຖ້າປວດແບບມີລົມໃນທ້ອງກໍ່ອາດຈະເປັນເພາະກະເພາະລຳໄສ້ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ

        6.  ບັ້ນແອວຊ້າຍຄືທໍ່ໄຕ,ໄຕ,ລຳໄສ້ໃຫຍ່(ຄືຂໍ້ທີ4)

         7.  ທ້ອງນ້ອຍເບື້ອງຂວາຄືໄສ້ຕິ່ງ,ທໍ່ໄຕແລະປີກມົດລູກ

 • ປວດເກັງເປັນໄລຍະ,ປວດມາຮອດຕົ້ນຂາອາດເປັນເພາະມີກ້ອນນິ້ວໃນຮວຍໄຕ
 • ປວດສຽບຕະຫຼອດເວລາກົດແລ້ວເຈັບຫຼາຍມັກເປັນໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ
 • ປວດລວມກັບມີໄຂ້ສູງ,ໜາວສັ່ນ,ມີຕົກຂາວເປັນເພາະປີກມົດລູກອັກເສບ
 • ຄ່ຳແລ້ວເຈີກ້ອນຊີ້ນອາດເປັນກ້ອນໄສ້ຕິ່ງຫຼືຮັງໄຂ່ຜິດປົກກະຕິ

        8.  ທ້ອງນ້ອຍຄືກະເພາະປັດສະວະແລະມົດລູກ

 • ປວດເວລາຖ່າຍຍປັດສະວະຫຼືຍ່ຽວກະປິບກະປ່ອຍມັກເປັນເພາະກະເພາະປັດສະວະອັກເສບຫຼືນິ້ວໃນກະເພາະປັດສະວະ
 • ປວດເກັງເວລາມີປະຈຳເດືອນເປັນອາການປວດປະຈຳເດືອນແຕ່ໃນບາງຄົນທີ່ປວດຊຳເຮື້ອໃນຜູ້ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວບໍ່ມີລູກອາດເປັນເນື້ອງອກຫຼືກ້ອນເບົ້າໃນມົດລູກ

        9.  ທ້ອງນ້ອຍຊ້າຍຄືປີກມົດລູກແລະທໍ່ໄຕ

 • ປວດເກັງເປັນໄລຍະແລະລາມມາເຖີງຕົ້ນຂາມັກເປັນນິ້ວໃນທໍ່ໄຕ
 • ປວດລວມທັງມີໄຂ້,ໜາວສັ່ນ,ຕົກຂາວເປັນເພາະມົດລູກອັກເສບ
 • ປວດລວມກັບຖ່າຍຜິດປົກກະຕິອາດເປັນເພາະລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ
 • ຄ່ຳເຈີກ້ອນຊີ້ນລວມກັບອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກເປັນປະຈຳອາດເປັນເນື້ອງອກໃນລຳໄສ້