9ອາກາດຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກພິດຢາລຸດຄວາມຕຸ້ຍ!!!!

ຖ້າຫາກກິນຢາລຸດຄວາມຕຸ້ຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຍີ່ຫໍ່ໄດ້ລອງກວດອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເກີດຈາກຢາລົດຄວາມຕຸ້ຍອັນຕະລາຍທີ່ໃຫ້ຮູ້ທັນກ່ອນຈະສາຍໄປ...

ເຮົາມາລອງກວດອາກາດຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂື້້ນກັບຮ່າງກາຍເຊັ່ນ:ກິນຢາລົດຄວາມຕຸ້ຍແລ້ວໃຈສັ່ນ,ກິນຢາລົດຄວາມຕຸ້ຍແລ້ວປາກແຫ້ງຈາກນັ້ນມາຮູ້ຈັກສານໄຊບູທຮາມິນສານນີ້ເປັນອັນຕະລາຍຖືງຊີວິດແທ້ຫລືບໍ່

ຢາລົດຄວາມຕຸ້ຍກັບໄຊບູທຮາມິນ

ໄຊບູທຮາມີນ ເປັນຢາທີ່ຖືກຜະລິດຂື້ນມາເພື່ອຮັກສາຜູ້ປ່ວຍເປັນໂລກຕຸ້ຍຫລືຜູ້ທີ່ມີນ້ຳຫນັກຫລາຍຊື່ງບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໂລກຫົວໃຈແລະຫລອດເລືອດແລະບໍ່ສາມາດຈະລຸດນ້ຳຫນັກດ້ວຍອາຫານແລະການອອກກຳລັງກາຍໄດ້ໂດຍຈະໄປຄວບຄຸມປະສານສ່ວນກາງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກແລະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມໄວ້ຂື້້ນແຕ່ກໍ່ພົບວ່າເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງອັນຕະລາຍໄດ້ເຊັ່ນ:ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນສູງແລະພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງໄວຖິງຈະບໍ່ຫລາຍແຕ່ມີຜົນໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍປະມານ5%ຈຳເປັນຕ້ອງຢຸດຢາ

ຖ້າວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງໄຊບູທຮາມີນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກແລະອີ່ມໄວຂື້໊ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດອາຫານເສີມລົດນ້ຳຫນັກຫລືຢາລຸດຄວາມຕຸ້ຍບາງລາຍລັກລອບປະສົມສານນີ້ເຂົ້າໄປໃນອາຫານເສີມ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງມີຂ່າວຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການກິນຢາລົດຄວາມຕຸ້ຍໃຫ້ເຮົາເຫັນຢູ່ເລື່ອຍໆ

ອາການຜິດປົກກະຕິຫລັງຈາກການກິນຢາລົດຄວາມຕຸ້ຍ

ຫາກວ່າກິນຢາລົດຄວາມຕຸ້ຍຫລືອາຫານເສີມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານໄຊບູທຮາມີນຢູ່ນຳກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ພື່ງປະສົງໄດ້ຊື່ງອັນຕະລາຍຫລາຍຫລືນ້ອຍຂື້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະບຸຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າເຮົາສາມາດກວດອາການສັນຍານຜິດປົກກະຕິທີ່ບໍ່ປອດໄພຕໍ່ຊີວິດແລະຮ່າງກາຍຫລັງຈາກກິນຢາລຸດຄວາມຕຸ້ຍຈະສັງເກດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1.ປາກແຫ້ງຄໍແຫ້ງກິນນ້ຳກາບໍ່ເຊົາຢາກ

2.ກິນອາຫານກາບໍ່ແຊບລີ້ນບໍ່ຮັບລົດຊາດຫລືລີ້ນຮັບລົດຂາດແປກໆໄປ

3.ວິນຫົວມຶນຫົວຄືຄົນເມົາ

4.ປວດຫົວ

5.ຮູ້ສຶກປວດຮາກຫລາຍຈົນຖຶງຂັ້ນຮາກອອກມາ

6.ຖອກທ້ອງລະບົບຂັບຖ່າຍບໍ່ດີ

7.ນອນບໍ່ລັບບໍ່ສະບາຍໂຕ

8.ໃຈສັ່ນຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຜິດປົກກະຕິ

9.ປວດຕົນປວດໂຕໂດຍສະເພາະທີ່ແຂນຂາແລະຂໍ້

 ອາການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນອາການທີ່ສາມາດກວດໄດ້ງ່າຍໆວ່າໂຕທ່ານເອງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການຮັບສານໄຊທຮາມີນທີ່ປະສົມມາກັບອາຫານເສີມລຸດຄວາມຕຸ້ຍຫລືບໍ່ແຕ່ນອກຈາກນີ້ຢາໄຊທຮາມີນອອກລິດຕໍ່ລະບົບປະສານສ່ວນກາງຈະປຽບຄືກັບຢາເສບຕິດຊະນິດຫນື່ງຊື່ງຫາກກິນຕິດຕໍ່ເປັນເວລາດົນອາດເກີດອາການບ້າປະສານຫລອນແລະອາດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຕໍ່ລະບົບໄຫລວຽນຂອງໂລຫິດແລະຫລອດເລືອດສົ່ງຜົນໃຫ້ຊ໋ອກຫມົດສະຕິແລະເສີຍຊີວິດໃນທີ່ສຸດ

ດັ່ງນັ້ນຫາກຢາກລົດນ້ຳຫນັກແບບປອດໄພແນະນຳໃຫ້ຄຸມອາຫານແລະອອກກຳລັງກາຍຄວບຄູ່ກັນໄປຢ່າງສະຫມຳ່ສະເຫມີຈະດີຫລາຍ ລຸດຄວາມຕຸ້ຍດ້ວຍໂຕເອງອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາແຕ່ມັນປອດໄພບໍ່ສຽງເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວີດແລະບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ສຸກຂະພາບແນ່ນອນ