9ຂໍ້ຫ້າມທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າກັບຄົນຮັກ

1.ເອົາຈຸດອ່ອນຂອງອີກຝ່າຍມາເວົ້າ

2.ປຽບທຽບຄົນທີ່ເຮົາຮັກກັບຄົນອື່ນ

3.ຫ່າງກັນສັກພັກ

4.ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງແຟນເກົ່າ

5.ບໍ່ຄວນເວົ້າວ່າລຳຄານ

6.ຜິດກັນລະເອົາແຕ່ເລື່ອງເກົ່າໆມາອ້າງຕະຫລອດ

7.ເວົ້າອາລົມເສຍເຮັດໃສ່ກັນ

8.ໃຊ້ຄຳບໍ່ສຸພາບ

9.ເວົ້າບອກເລີກກັນຕະຫລອດ