8 ເຄັບລັບສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ຈາກ Richard St. John

Richard St. John ນັກວິໄຈ, ນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ນັກຂຽນ ຊາວອາເມຣິກາ ຂຽນ 8 ເຄັບລັບສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
1. Passion : ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກ ແລະ ຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ
2. Work : ເຝິກຝົນຕົນເອງເພື່ອຄຸ້ນເຄີຍໃນການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນ
3. Focus : ມີເປົ້າໜາຍຊັດເຈນ ແລະ ລົງມືເຮັດແບບບໍ່ປ່ຽນທິດທາງ
4. Plush: ຜັກດັນຕົນເອງສະເໝີ ເພື່ອເອົາຊະນະໂຊກຊາຕາວາດສະໜາ ແລະ ບັນຫາ 
5. Idea : ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ບໍ່ຢຸດນີ້ງທີ່ຈະຄົ້ນຄິດສິ່ງໃໝ່ໆ
6. Improve : ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະນໍາມັນຂໍ້ຜິດພາດມາປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ
7. Serve: ຮູ້ຈັກຄໍາວ່າ "ໃຫ້" ເພື່ອສັງຄົມ,ຮູ້ຈັກການບໍລິການ ແລະ ການເບິ່ງບັນຫາໃຫ້ເປັນ
8. Persist : ທັກສະຄວາມອົດທົດຕໍ່ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດເຊັ່ນ : ຄວາມລົ້ມເຫຼວ,ຄໍາສົບປະໝາດ,ຄວາມເຫັນຕ່າງ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ.