8 ອາຊີບເສລີໃນອາຊຽນ

 

ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເປັນຕະຫຼາດ ແລະ ຖານຜະລິດຕະພັນດຽວກັນເຊັ່ນ: ການລົງທຶນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ລວມທັງແຮງງານຝືມື ແລະ ມີການລົງທຶນຢ່າງເສລີ ໄດ້ກຳກົດເປົ້າໝາຍໃນປີ 2015  ໃຫ້ເປັນປີທີ່ມີລັກສະນະຂອງການລວມກຸ່ມປະເທດປ່ຽນເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງດ້ານແຮງງານ ຈະມີການຖ່າຍເທແຮງງານດ້ານຝືມືເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໃນປະເທດສະມາຊິກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໃນ 8 ສາຂາອາຊີບຄື:

  1. ວິສະວະກຳ
  2. ການສຳຫຼວດ
  3. ສະຖາປະນິກ
  4. ແພດ
  5. ທັນຕະແພດ
  6. ພະຍາບານ
  7. ບັນຊີ
  8. ການບໍລິການ/ການທ່ອງທ່ຽວ

ອາຊີບອິດສະລະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ການຮັບຮອງສາມາດເຄື່ອນຍ້ານໄປໃນທະເທດອາຊຽນໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ມີການປິດກັ້ນ ອາຊີບທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ຄື: ແພດ​, ພະ​ຍາ​ບານ​, ບັນຊີ,ສະ​ຖາ​ປະ​ນິກ​, ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​.

ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຕົກລົງພາສາທີ່ໃຊ້ໃນປະຊາຄົມຄືພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງນັກສຶກສາຄວນຈະຮຽນໃຫ້ເກັ່ງໆ ເມື່ອຮຽນຈົບປະລິນຢາມາຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຮຽນມາທັງໝົດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຮຽນພາສາອັງກິດ,ພາສາຈີນ ຮອບຮູ້ປະຫວັດສາດ ແລະ ຮູ້ເທັກໂນໂລຍີ້ອີກດ້ວຍ

ໃນຂະນະນີ້ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ດັ່ງນັ້ນຈະມີແຮງງານຕ່າງຊາດເຂົ້າມາຫາວຽກເຮັດຫຼາຍຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງ 5 ປີຕໍ່ຈາກນີ້ອາດຈະຍັງບໍ່ມີຜົນກະທົບໄປໃນທາງລົບຫຼາຍ ແຕ່ດົນໄປກໍ່ໜ້າເປັນຫ່ວງວ່າຈະມີຄົນຫວ່າງງານຫຼາຍ ຫຼື ຖືກຍາດວຽກຈາກຄົນຕ່າງຊາດ

ໃນ 4-5 ປີຂ້າງໜ້າ 10 ປະເທດກໍ່ຈະຄືກັບ 10 ຕົວເມືອງໃນການເປີດເສລີທາງເງິນທຶນການຄ້າການບໍລິການ ແຕ່ຂໍ້ແທ້ຈິງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຝີມືຈະຕ້ອງມີກົດກະຕິກາຕາມເງື່ອໄຂທີ່ຕົກລົງກັນໃນປະເດັນ 7 ສາຂາອາຊີບຄື: ຊ່າງສຳຫຼວດ,ສະຖາປະນິກ,ແພດ,ໝໍແຂ້ວ,ວິສະວະກອນ,ພະຍາບານ,ບັນຊີ

ເມື່ອມີກົດແລ້ວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດນັ້ນໆເຊັ່ນ: ວິສະວະກອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດສິງກະໂປກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງຂອງປະເທດສິງກະໂປ ສ່ວນກຸ່ມແຮງງານລະດັບຕ່ຳຍັງບໍ່ໄດ້ຕົກລົງເພາະມັນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແຕ່ອີກກຸ່ມອາຊີບໜຶ່ງຄື ບຸຄາລາກອນວິຊາຊີບທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກຳລັງມີການຕົກລົງທີ່ມີ 9 ປະເທດລົງນາມ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສິ່ງສຳຄັນທີຄວນຈະເວົ້າເຖິງແມ່ນເລື່ອງຂອງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ,ຄວາມໄວໃນກາກເຮັດວຽກ ຕໍ່ໄປນີ້ຈະເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຄົນທີມີຄຸນນະສົມບັດທີດີແມ່ນຄົນເຮັດວຽກໄວ,ຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.