8 ຂໍ້ທີ່ຜູ້ຍິງຫ້າມເຮັດ ຖ້າບໍ່ຢາກຢູ່ແບບໂສດ

- ນິໄສຂອງຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ແບບໂສດໆ

1.ຫຼາຍເລື່ອງ ເອົາໃຈຍາກ

2.ຂີ້ໜຽວ

3.ເຫັນແກ່ຕົວ

4.ບໍ່ມີເຫດຜົນ

5.ຈົ່ມເກັ່ງ

6.ບົງການ ແລະຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ

7.ສົນໃຈແຕ່ຜົນປະໂຫຍດ

8.ບໍ່ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ