7 ວິທີຮັກສາອາການຄໍຕົກໝອນ!!!

1 ເຕັ່ງນ້ຳຮ້ອນ

ເອົາຖົງນ້ຳຮ້ອນມາວາງໄວ້ບໍລິເວນກ້າມເນື້ອກ້ານຄໍບ່ອນທີ່ເຈັບປະມານ20-30ນາທີແລະນວດບໍລິເວນກ້າມເນື້ອກ້ານຄໍໃຫ້ຄາຍໂຕ ອາການຈະຄ່ອນໆດີຂື້ນ ລະວັງຢ່າໃຫ້ຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ

2 ການຮັກສາດ້ວຍການນວດເສັ້ນ

ການຮັກສາແບບນີ້ຕ້ອງອາໄສຄົນທີ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເສັ້ນປະສານໃນຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ

3 ຢຶດກ້າມເນື້ອຄ່ອຍໆ

ກົ້ມຫົວລົງຫັນໜ້າໄປທາງທີ່ອຽງແລະໃຊ້ມືດ້ານກົງກັນຂ້າມກັບເບື້ອງທີ່ມີອາການວາງມືເທິງຫົວແລ້ວໃຫ້ນັບ 1-10 ໂດຍຈະຮູ້ສຶກຜອ່ນຄາຍບ່ອນກ້າມເນື້ອບໍລິເວນຄໍທີ່ມີອາການ ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄປຊ້ຳມາໄດ້ບໍ່ເກີນ10ຄັ້ງ ມື້ລະ3ເທື່ອ

4 ກິນຢາຄາຍກ້າມເນື້ອ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຄາຍໂຕລຸດອາການເຈັບປວດ

5 ໃຊ້ວານສົນນວດເຕັ່ງໄວ້

ເອົາໄປວານສົນໄປຄ້າງໄຟໃຫ້ຮ້ອນຈົນໃບອ່ອນແລ້ວມາເຕັ່ງໃສ່ບໍລິເວນທີ່ປວດຄໍ ເຮັດມື້ລະ1-2ເທື່ອ

6 ໃຊ້ນ້ຳມັນໝາກກອກຫຼືນ້ຳມັນງາ

ທານວດຄ່ອຍໆບໍລິເວນບ່ອນປວດປະມານ15ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳມັນຊືມເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ທາມື້ລະ3-4ເທື່ອ

7 ນອນແຊ່ໃນນ້ຳອຸ່ນ

ຈະຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອເສັ້ນເອັນທີ່ແຂງໂຕໄດ້ດີ.