7 ຄໍາເວົ້າດີໆທີ່ລູກຢາກໄດ້ຍິນຈາກພໍ່ແມ່

1.ບອກຕໍ່ໜ້າວ່າພໍ່ ແລະແມ່ຮັກລູກ: ການບອກຮັກລູກ ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ມີພະລັງ ແລະມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ເພາະຄວາມຮັກທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄົນໃນຄອບຄົວ ກໍຄືພໍ່-ແມ່.

2.ພໍ່ ແລະແມ່ພູມໃຈໃນໂຕລູກ: ການໃຫ້ຄໍາຊົມ ເມື່ອລູກເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືດີງາມ ເປັນລາງວັນທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼາຍກວ່າການຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ເປັນການຕອບແທນ ເພາະນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລູກເກີດຄວາມພາກພູມໃຈໃນຕົນເອງ ແລະພະຍາຍາມເຮັດສິ່ງທີ່ຕັ້ງໃຈໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນຄວາມສໍາເລັດ.

3.ຂໍໂທດແບບບໍ່ຕ້ອງອາຍລູກ

4.ແມ່ໃຫ້ອະໄພລູກ: ເດັກນ້ອຍແຫ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນກໍແຫ່ງມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະທີ່ຕາມມາຄືການກະທໍາແບບຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ພໍ່ ແລະແມ່ໃຈຮ້າຍ ແຕ່ແນວໃດລູກກໍເປັນລູກຂອງພໍ່ແມ່ສະເໝີ ພໍ່ແມ່ຍິນດີທີ່ຈະກ່າວຄໍາວ່າຂໍໂທດໃຫອະໄພລູກ ແລະໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ລູກ.

5.ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ລູກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ: ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຊ່ວຍລູກແກ້ປັນຫາເປັນໝົດທຸກຢ່າງ ເພາະການເຂົ້າໄປແກ້ປັນຫາໃຫ້ລູກ ແທນທີ່ຈະຄອຍເບິ່ງຢູ່ຫ່າງໆ ເພາະຄວາມທີ່ຫ່ວງໃຍ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈວ່າ ເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ດັງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຄວນໃຫ້ລູກພະຍາຍາມລອງແກ້ປັນຫາໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດຜິດ ຫຼືຄວນທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ.

6.ແມ່ຄອຍຮັບຟັງລູກຢູ່ສະເໝີ: ເມື່ອລູກເລີ່ມເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ເລີ່ມມີໂລກສ່ວນຕົວ ແລະເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ ພໍ່ແມ່ກໍເລີ່ມທີ່ຈະໄປບັງຄັ ຫຼືສອນໃຫ້ລູກເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ຄືຕອນຍັງນ້ອຍແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດສໍາຫຼັບລູກໄວນີ້ກໍຄື ການຕັງຄໍາຖາມໃຫ້ຄິດ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງລູກໃນທຸກເລື່ອງ.

7.ລູກຢາກເປັນຫຍັງກະໄດ້ທີ່ລູກຢາກເປັນ: ການທີ່ລູກເຕີບໃຫຍ່ຈະເປັນຫຍັງ ເປັນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນມັກຈະຄາດຫວັງ ແລະຕັ້ງຄວາມຫວັງໃນໂຕລູກ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຄືການຮັບຮູ້ຄາມສາມາດ ແລະເຊື່ອໝັ່ນໃນໂຕລູກ ຫຼາຍກວ່າທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປັນ ເມື່ອເຖິງເວລາເຮົາສາມາດບອກລູກໄດ້ວ່າ ລູກຢາກເປັນຫຍັງກໍໄດ້ທີ່ລູກຢາກເປັນ ພໍ່ແມ່ເປັນຄົນຄອຍສະໜັບສະໝູນໃນສິ່ງທີ່ລູກຢາກເປັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາສາມາດກຽມໂຕ ແລະພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນສະຖານະການຕໍ່ການໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ ແລະຄວາມຫວັງຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດ.