7 ຂໍ້ບໍ່ຄວນເຮັດຫຼັງອາຫານ

1 ຫ້າມສູບຢາ

ຈາກຜົນການທົດລອງຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫັນວ່າການສູບຢາຫຼັງອາຫານທຽບກັບການສູບຢາປົກກະຕິ 10 ກອກ (ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດການເກີດມະເຮັງເພີ່ມຂື້ນກວ່າເກົ່າ).

2 ຢ່າກິນໝາກໄມ້ທັນທີຫຼັງອາຫານ

ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ, ໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ 1-2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານຈະດີກວ່າ.

3 ຫ້າມດື່ມນ້ຳຊາ

ເພາະວ່າໃນຊາມີຄວາມເປັນກົດສູງ ເຮັດໃຫ້ໂປຣຕີນໃນອາຫານຍ່ອຍຍາກ.

4 ຢ່າຍັບສາຍແອວ ຫຼື ຂໍເກາະ ຫຼັງກິນອີ່ມ

ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ບໍ່ປົກກະຕິ.

5 ຢ່າອາບນ້ຳຫຼັງກິນອີ່ມ

ເພາະການອາບນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນລົງໄປຫາມື, ຕີນ ແລະ ທົ່ວຮ່າງກາຍ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ບໍລິເວນທ້ອງເພີ່ມຂື້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່.

6 ຫ້າມຍ່າງຫຼັງກິນອາຫານ

ການຍ່າງທັນທີຫຼັງກິນເຂົ້າຈະເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍເພື່ອດູດຊຶມສານອາຫານ ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີ ຄວນຖ້າປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງຈື່ງຍ່າງ.

7 ຫ້າມນອນທັນທີ

ອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ເຕັມທີ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດລົມ ຫຼື ແກ໊ສໃນທາງເດີນອາຫານ