6 ເຫດຜົນທີ່ຄວນເປັນລູກຈ້າງກ່ອນໄປເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

ນັກທຸລະກິດຫລາຍທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານອຸປະສັກມາຢ່າງຫລາກຫລາຍ ເພາະວ່າການເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນອາໄສແຕ່ເງິນລົງທຶນພຽງຢ່າງດຽວແລ້ວຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນແລະສໍາຄັນຢ່າງຫນຶ່ງ ຄື ປະສົບການ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ສາມາດສ້າງປະກົດການໃນການເຮັດທຸລະກິດໄດ້ ນັ້ນກໍ່່ຄືການເປັນລູກຈ້າງມາກ່ອນນັ້ນເອງ

ມາເບິ່ງກັນວ່າເຫດຜົນທີ່ຄວນເປັນລູກຈ້າງກ່ອນມາເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງໂຕເອງມີຫຍັງແດ່ ?

1 ເປັນມະນຸດເງິນເດືອນເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມເປັນຕົວເອງ

ໂດຍສະເພາະການຕັດສິນໃຈເປັນລູກຈ້າງໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັບອາຊີບໃນຝັນທີ່ເຮົາຢາກຈະເປັນມາຕະຫລອດ ຄື ເຮົາຕ້ອງການຢາກເປີດທຸລະກິດເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ເພື່ອສຶກສາລະບົບການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ລົງສະຫນາມວຽກຕົວຈິງ ເພື່ອເປັນການແນ່ໃຈວ່າ ທຸລະກິດທີ່ເຮົາຈະເຮັດນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກແທ້ຫລື ບໍ່ ?

2 ເປັນມະນຸດເງິນເດືອນກ່ອນເພື່ອຮວບຮວມທຶນ

ຊີວິດບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດເຮົາບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະເຫດມີເຫດການສຸກກເສີນຂື້ນມາເມື່ອໃດ ດັ່ງນັ້ນການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນກ່ອນ ເພື່ອຊອກຫາເງິນທຶນສໍາຮອງໄວ້ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເງິນເກັບໄວ້ເປັນທຶນສໍາຮອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາອຸ່ນໃຈ

3 ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອອ່ນຂອງຕົວເອງ

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫລາຍຄົນໃນອົງກອນໃດຫນຶ່ງ ເປັນຄືກັບແວ່ນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຮົາເຫັນຕົວເຮົາເອງ ເພາະວ່າການເປັນລູກຈ້າງເຮົາຈະຖືກ ຕໍາຫນິ ວິຈານ ກ່າວເຕືອນ ຕະຫລອດເວລາເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອອ່ນຂອງຕົວເອງຫລາຍຂື້ນ ພ້ອມທັງຮູ້ປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂື້ນ ເພື່ອການເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອານາຄົດ

4 ເຝິກຄວາມອົດທົນ

ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບວຽກອິດສະລະ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນ ຄວາມລົ້ມເຫລວກໍ່ມີໂອກາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ ດັ່ງນັ້ນການເປັນລູກຈ້າງຂອງຄົນອື່ນມາກ່ອນ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງໃຫ້ເຮົາມີຄວາມອົດທົນ ເຝິກໃຫ້ຕົນເອງມີລະບຽບໃນການເຮັດວຽກ ເມື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນຂອງໂຕເອງແລ້ວ ກໍ່ຈະສາມາດຮັບມືກັບອຸປະສັກໄດ້ຕະຫລອດ

5 ສ້າງສາຍພົວພັນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນຄົນຮູ້ຈັກ

ທຸລະກິດທຸກປະເພດຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສ້າງສາຍພົວພັນ ກັບກຸ່ມຄົນຫລາຍໆກຸ່ມ ເຊິ່ງການໃຊ້ຊີວິດເປັນມະນຸດເງິນເດືອນເປັນວິທີຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງສາຍພົວພັນກັບກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມ ເພາະກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານັ້ນອາດກາຍເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດ ແລະ ກາຍເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາໃນອານາຄົດກໍ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້

6 ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອານາຄົດ

ການເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງກ້າວໄປດ້ວຍການລະດົມຄວາມຄິດ ຖ້າເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກໃຜມາກ່ອນເລີຍ ຈະເຮັດທຸລະກິດຂອງເຮົາຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຊ້າ ດັ່ງນັ້ນການເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ ໃນອົງກອນໃດຫນຶ່ງ ບໍ່ວ່ານ້ອຍ ຫລື ໃຫຍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ພົບກັບມິດແທ້ຮ່ວມອຸດົມການດຽວກັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້