6 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າແກ່ກ່ອນໄວ

6 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແກ່ກ່ອນໄວ

1. ຕາກແດດເປັນເວລາດົນ

2. ຄ້ຽດ..ເຮັດໜ້າຫຍຸ້ງ,ມັກເອົາມືມາຈັບໜ້າຢູ່ຕະຫຼອດ

3. ສູບຢາ,ດຶ່ມສິ່ງມຶນເມົາ

4. ນອນເດິກ,ນອນບໍ່ເປັນເວລາ,ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ

5. ແຕ່ງໜ້າຈັດຈົນເກີນໄປ

6. ບໍ່ມັກດື່ມນຳ້,ກິນນຳ້ໜ້ອຍ