6 ນ້ຳຕົກທີ່ງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ

   ນ້ຳຕົກທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ

1. Plitvice falls.

2. Jiulong falls.

3. Huangguoshu Falls.

4. Victoria Falls.

5. Iguazu Falls.

6. Angel Falls.