6ອາການໜ້າສົງໄສວ່າແພ້ເຄື່ອງສຳອາງ

ເຄື່ອງສຳອາງກໍຄືເຄມີ ແນ່ນອນວ່າສະພາບຜິວໜັງຂອງແຕ່ລະຄົນຈະແພ້ເຄມີແຕ່ລະຊະນິດຕ່າງກັນ ເຄື່ອງສຳອາງທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງທາງແພດ ຫຼືໄດ້ມາດຕະຖານ ບໍ່ສາມາດກະລັນຕີວ່າປອດໄພ 100% ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດແພ້ເຄື່ອງສຳອາງເຊັ່ນກັນ ຕ່າງແຕ່ວ່າໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍ. ລອງມາເບິ່ງ 6ອາການເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຊີ້ບອກແລ້ວວ່າທ່ານແພ້....

1. ປວດ, ແສບ, ຮ້ອນ ແລະຮຸູ້ສຶກຄັນຍຸກຍິກ

2. ມີຜື່ນແດງຄັນ, ຕຸ່ມແດງ, ຕຸ່ມໃສ, ມີຂູ່ຍໆ

3. ມີຜື່ນແດງໃຫຍ່ໆເປັນປ່າມຄືຖືກບົ້ງຂົນດາດ

4. ມີຜື່ນດຳ, ໝອງຄ້ຳ

5. ຜິວເລີ່ມດ່າງ

6. ເປັນສິວຜົດ

ຈາກປະສົບການຈິງຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ແພ້ມາສຄາຣາແບຣນດັງຝັ່ງເອີຣົບ ຜື່ນຂຶ້ນເຕັມເປືອກຕາ ຕ້ອງຮີບໄປຫາແພດຢູ່ໂຮງໝໍຜິວໜັງ ບອກກົງໆວ່າກັງວົນສຸດໆ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ມີຫຍັງຮ້າຍແຮງດັ່ງທີ່ເຮົາວິຕົກດອກ ຖ້າເຮົາຮູ້ໂຕໄວ ແລະໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານທັນເວລາ ແພດເພິ່ນຈະບົ່ງມະຕິ ບາງຄັ້ງກໍຕ້ອງກິນຢາແກ້ແພ້ ແຕ່ບາງູກໍລະນີກໍພຽງແຕ່ຢຸດແຕ່ງໜ້າ ແລະລ້າງໜ້າດ້ວຍນ້ຳສະອາດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ທີ່ສຳຄັນຢ່າມັກງ່າຍປ່ອຍຕາມມີຕາມເກີດ ຫຼືທົນໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງປະເພດນັ້ນຕໍ່ໄປເພາະເສຍດາຍເງິນຊື້(ຊື້ມາແພງ) ເພາະຜິວໜ້າເຮົາມີຄ່າລາຄາແພງກວ່າເຄື່ອງສຳອາງທຸກຢ່າງ ແລະຖ້າບໍຈຳເປັນກໍຢ່າເອົາຜິວໄປເກືອກກົ້ວກັບເຂົ້າແປ້ງນ້ຳແດງຫຼາຍເກີນໄປ ອີ່ຕົນຜິວມັນຄົງຈະຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ອິອິ