6ວິທີຊ່ວຍລູກຈາກຄວາມກົດດັນໃນຄອບຄົວ

1.ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄວາມຄຽດຂອງລູກ:ໂດຍການເວົ້າແລະຖາມເຂົາບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ເວົ້າອອກມາ,ແຕ່ຄ່ອຍໆໃຫ້ລູກເປີດໃຈເວົ້າກັບເຮົາໄດ້ເອງ

2.ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບສີ່ງທີ່ລູກເລົ່າໃຫ້ຟັງ:ເດັກມັກຈະເບີ່ງໄດ້ວ່າເຮົາສົນໃຈຫຼືບໍ່ຖືງລາຍລະອຽດນ້ອຍໆລູກກໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍສຳໃດ

3.ປ່ອຍໃຫ້ລູກໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກ:ປ່ອຍໃຫ້ລູກໄດ້ຫຼີ້ນຢ່າງເຕັມທີຊື່ງພໍ່ແມ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຫານຫຼີ້ນຂອງລູກໄດ້ນຳແຮງເປັນການດີ

4.ຝຶກໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຄວາມຄຽດແລະວິທີຮັບ:ຜ່ານປະສົບການຂອງພໍແມ່ແລະການເຕີມແຕ່ງຢ່າງໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

5.ເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນໃນຄອບຄົວເຊັ່ນ:ການອອກກຳລັງກາຍຫຼືກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນເພືອຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງແລະຍັງໄດ້ເວົ້າລົມແລກປ່ຽນໃນລະຫວ່າງກິນເຂົ້າອີກນຳ

6.ກ່ອນນອນຫາໂອກາດລົມກັນກ່ອນນອນ:ໂດຍໃຫ້ລູກໄດ້ເລົ່າເຫດການທີ່ພົບມາຫາກເປັນປັນຫາຄວນອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຖ້າເປັນສີ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ເຮັດຄວນຊື່ນຊົມເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ລູກ