5 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວແຕກລາຍ

5 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວແຕກລາຍ

ບໍ່ມີແມ່ຍິງຄົນໃດ ຢາກມີຜິວແຕກລາຍ ເຊິ່ງມັນຈະແຕກລາຍຢູ່ບໍລິເວນຂາ, ສະໂພກ, ກົ້ນ ເຊິ່ງມັນຈະກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງແມ່ຍິງຫຼາຍ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜິວແຕກລາຍນີ້ ເຮົາຕ້ອງມາຮູ້ຈັກກັບສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວແຕກລາຍນີ້ສາກ່ອນ ເພື່ອເຮົາຈະປ້ອງກັນກັບບັນຫາຜິວທີ່ຈະເກີດຂຶນພາຍຫຼັງ

  1. ການຖືພາ: ເອສໂຕຣເຈນ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການກໍ່ຕົວຂອງໄຂມັນ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂອງການຖືພາ ຫລືການເປັນປະຈຳເດືອນ, ໃນກໍລະນີແມ່ຍິງຖືພາເສັ້ນໃຍຄໍລາເຈນຈະຢຸດເຮັດວຽກ ແລະເຮັດໃຫ້ຜິວແຕກລາຍ
  2. ອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນ: ອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການໃຊ້ພະລັງງານ ເຊິ່ງພະລັງງານນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍ ສຳລັບການຮັກສາຮູບຮ່າງໃນຮ່າງກາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ອາຍຸສູງ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບການກິນໃຫ້ດີ ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າໜັກເກີນ ແລະການສະສົມໄຂມັນ
  3. ນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ: ນໍ້າໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມຂອງໄຂມັນສ່ວນເກີນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜິວແຕກລາຍ
  4. ລະບົບໄຫຼວຽນບໍ່ດີ: ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດຈະນຳສານອາຫານເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະເອົາອົກຊີໄປຫາເຊວຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ, ຖ້າຫາກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍຫົດຕົວລົງ ແລະຜິວໜັງຂອງເຮົາກໍຈະບໍ່ລຽບນຽນ
  5. ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ: ຖ້າບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈະໄຫຼໄປຫາອະໄວຍະວະ ແລະເນື້ອເຍື່ອຂອງຮ່າງກາຍໜ້ອຍລົງ