5 ວີທີແກ້ ''ການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ''ຢ່າງໄດ້ຜົນ

ມີຜູ້ຍິງຈຳນວນຫລາຍຄົນທີ່ມັກເຈັບທ້ອງໃນເວລາທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນແຕ່ຕ້ອງທົນກັບຄວາມເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນເມື່ອຮອດເວລາມາບາງຄົນອາດຈະມີອາການເຈັບຫນ່ອຍແລະບາງຄົນກໍ່່ມີອາການເຈັບແຮງຈົນອົດບໍ່່ໄດ້

ສາເຫດສຳຄັນຂອງການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນມີຢູ່ຫລາຍສາເຫດເຊັ່ນມົດລູດຫົດຕົວແຮງຫລາຍກວ່າປົກກະຕິສານຊະນິດນີ້ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ ພໍຮອໍສະຕາແກຼນດິນ ຊື່ງສານຊະນິດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມົດລູກມີອາການຫົດຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາກາດເຈັບທ້ອງຫນ່ອຍຫນື່ງແຕ່ຫາກສານຊະນີ້ມີປະລິມານຫລາຍຜິດປົກກະຕິແມ່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງແລະໃນບາງເວລາອາດຈະມີໄຂ້

ຫລືໃນກໍລະນີນີ້ອາດຈະເປັນອາການຜົນຂ້າງຄຽງຈາກພາວະ ຈຳພວກໂລກຮ້າຍແຮງຕ່າງໆເຊັ່ນຊ໊ອກໂກແລດ,ຊີສມະເລັງຮັງໄຂ່ຫລືການຕິດເຊື່ອຕ່າງໆໃນຊ່ອງຄອດຊື່ງພາວະພວກນີ້ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາກາດເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງແລະອາການອື່ນໆເຊັ່ນອາການລົງຂາວມີກີ່ນເໝັນເລືອດປະຈຳເດືອນມີສີແປກໄປຈາກປົກກະຕິ

ວິທີຊ່ວຍໃນການລຸດລົງຂອງອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນຢ່າງໄດ້ຜົນ

1ເອົາຖົງນ້ຳຮ້ອນໃສ່ຖົງຜ້າເຕັ່ງໄວ້ ເພາະຄວາມຮ້ອນມີຄຸນສົມບັດໃນການເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອທີ່ແຫນ້ນໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຊື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາການເຈັບທ້ອງບັນເທົ່າລົງຕາມລຳດັບ

2ອອກກຳລັງກາຍແນວເບົາໆໃນຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນແຕ່ຫລາຍຄົນອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍແຕ່ຄວາມເປັນຈີງແລ້ວການອອກກຳລັງກາຍແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຄືກັນ ເຊີ່ງອາດຈະເລືອກການອອກກຳລັງກາຍແນວເບົາໆເຊັ່ນ:ຍ່າງ,ຫລີ້ນ,ໂຍຄະ...

3ກິນນ້ຳອຸ່ນຫລາຍໆການກິນນ້ຳອຸ່ນຫລາຍໃນເວລາມີປະຈຳເດືອນຈະຊ່ວຍລົດອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນດີຫລາຍແລະເປັນວິທີທຳມະດາທີ່ສຸດເພາະຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນ້ຳຢ່າງພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ຕັບເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂື້ນແລະສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານຮໍໂມນເອສໂຕເຈນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ

4ນອນງ່ຽງຂ້າງການນອນງ່ຽງຂ້າງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນດີຂື້ນ

5ການນວດຫນ້າທ້ອງແມ່ນເປັນອີກວິທີຫນື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ການເຈັບລຸດລົງໂດຍວິທີການນວດໃຫ້ເປັນວົງມົນຢ່າງຄ່ອຍໆແລະອອກແຮງກົດເບົາໆທີ່ບໍລິເວນທ້ອງປະມານ10ວິນາທີຕໍ່ຄັ້ງ