5 ນິໄສທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຕ່ອມໄທລອຍ

1.ຄວາມຄຽດຫຼາຍເກີນໄປ: ຈະສົງຜົນໃຫ້ຕ່ອມໄທລອຍມີອາການຕ່າງເຊັ່ນ ການດ້ອຍຄ່າໜ່ວຍຄວາມຈໍາໄລຍະຍາວ ຕາມການວິໄຈໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເຫດຜົນນີ້ເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍ ແລະການຫຼັ່ງໄຫຼຮອກໂມນຢຸດສະງັດ ກໍໃຫ້ເກີດປັນຫາໃນຕ່ອມໄທລອຍເປັນຜົນມາຈາກຄວາມຄຽດ

2.ການບໍລິໂພກຖົ່ວເຫຼືອງ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບສ່ວນໃຫຍ່ຍອມຮັບວ່າ ຖົ່ວເຫຼືອງບໍ່ຄວນມີຢູ່ໃນອາຫານຜູ້ທີ່ທຸກທໍລະມານຈາກຕ່ອມໄທລອຍ ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງມີສ່ວນປປະກອບທີ່ມີຜົນຕໍ່ຕ້ານຕ່ອມໄທລອຍບາງຢ່າງເຊັ່ນ ກອຍໂຕຮເຈນ ຊຶ່ງກີດຂວາງຕ່ອມຮອກໂມນ ແລະເມຕາບໍລິຊືມ່, ໄອໂອດິນ ແລະຖົ່ວເຫຼືອງຍັງຫຼຸດປະສິດທິຜົນໃນການປິ່ນປົວຕ່ອມໄທລອຍ.

3.ການສູບຢາ: ຕາມຜົນການສຶກສາປີ 1995 ການສູບຢາເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ກັບປັນຫາຕ່ອມໄທລອຍ ເປັນຜົນມາຈາກສານພິດໃນຄວັນຢາ ທີ່ເປັນໄຊຢາໄນດ໌ເປັນສານເຄມີທີ່ໄປລົບກວນຕ່ອມໄທລອຍ ເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຜິດປົກກະຕິ ຍັງໄປຢັບຢັ້ງຕ່ອມໄທລອຍສັງເຄາະຮອກໂມນທີ່ເຊື່ອມກັບໜ່ວຍຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຍັງໄປສ້າງປັນຫາໃຫ້ສຸຂະພາບຕັບອີກ

4.ການບໍລິໂພກຜັກດິນກະກຸນຜັກກະລໍາ: ກະລໍາປີ, ຜັກກາດ ສ້າງການລົບກວນຕໍ່ການທໍາງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍ

5.ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດໝໍ