5 ທ່າອອກກຳລັງກາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອີກງາມ


ເອິກ​ຄື​ເລື່ອງ​​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຍິງ​ສາວ ການ​ມີ​ຜົ້ງເອິກ​ກະ​ຊັບ ບໍ່​ຢ່ອນຍານ ລ້ວນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຍິງ​ສາວ ເພື່ອ​ບຸກຄະລິກ​ແລະ​ຊວດ​ຊົງ​ທີ່​ດີ Slim by Yourself ໄດ້​ນຳ​ທ່າ​ບໍລິຫານ​ຜົ້ງເອິກ​ງ່າຍໆ ທີ່​ທ່ານສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ.

ທ່າ​ທີ່ 1 ຢືນຢືດ​ແຂນ

- ຍືນ​ກົງ ແຍກ​ຕີນ​ພໍ​ປະ​ມານ ມື​ທັງ 2 ຂ້າງ​ປະ​ສານ​ກັນ​ຢືດ​ແຂນ​​ເດ່ໄປ​ທາງໜ້າ​ໃຫ້​ຂະ​ໜານ​ກັບ​ພື້ນ ແຂນ​ຕຶງ ໜ້າ​​ກົງ.

- ຄ່ອຍ​ໆ ຢືດ​ແຂນ​ທັງ 2 ຂ້າງ​ຂຶ້ນ​ເໜືອ​ຫົວ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຫລັງ ຄ້າງ​ໄວ້ ຕາ​​ເບິ່ງຕາມ​ມື.

- ກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ແລະ​ຄວນ​ເຮັດ​ທ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 3-5 ເຊັດ.

ທ່າ​ທີ່ 2 ຢືດ​ແຂນແອ່ນ

- ຢືນ​ກົງ ແຍກ​ຕີນ​ພໍ​ປະ​ມານ ມື​ທັງ 2 ຂ້າງ​ປະ​ສານ​ກັນ​ໄວ້​ຂ້າງ​ຫລັງ ລຳ​ຕົວ​ຢືດ​ກົງ.

- ຄ່ອຍ​ໆ ເອນ​ຕົວ​ໄປ​ທາງ​ຫລັງ​ພ້ອມ​ກັບ​ແອ່ນ​ຕົວ​ໂດຍ​ມື​ທັງ 2 ຂ້າງ​ຍັງ​ຄົງ​ປະ​ສານ​ກັນ​ໄວ້​ຂ້າງ​ຫລັງ ຄ້າງ​ຈັງ​ຫວະ​ໄວ້.

- ກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ແລະ​ຄວນ​ເຮັດ​ທ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 3-5 ເຊັດ

ທ່າ​ທີ່ 3 ຕຶງ​ສອກ-ກາງ​ແຂນ

- ຢືນ​ກົງ ແຍກ​ຕີນ​ພໍ​ປະ​ມານ ທົບແຂນ​ແລະ​ກາງ​ສອກລະ​ດັບ​ໄຫລ່.

- ຄ່ອຍ​ໆ ຫວ່ຽງ​ແຂນ​ທັງ 2 ຂ້າງ​ອອກ​ດ້ານ​ຂ້າງ ພ້ອມ​ກັບ​ແອ່ນ​ຕົວ​ອອກ​ໄປ​ດ້ານ​ໜ້າ​ເລັກນ້ອຍ ຫລື​ອາດ​ກ້າວ​ຕີນ​ຂ້າງ​ໃດ​ຂ້າງ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະນະ​ຫວ່ຽງ​ແຂນ​ກໍ​ໄດ້.

- ກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ແລະ​ຄວນ​ເຮັດ​ທ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 3-5 ເຊັດ

ທ່າ​ທີ່ 4 ດຶງ​ສອກ​ຊ້າຍ-ຂວາ

- ຢືນ​ກົງ ແຍກ​ຕີນ​ພໍ​ປະ​ມານ ຊູ​ແຂນ​ທັງ 2 ຂ້າງ​ຂຶ້ນ​ເໜືອ​ຫົວ ຫັນ​ຝ່າ​ມື​ເຂົ້າ​ຫາ​ກັນ.

- ຄ່ອຍ​ໆ ດຶງ​ສອກ​ຂ້າງ​ຂວາ​ລົງ​ມາ​ໃຫ້​ຕຳ່​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ໄຫລ່​ເລັກນ້ອຍ.

- ກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ແລະ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ດຶງ​ສອກ​ຂ້າງ​ຂວາ ເປັນ​ດຶງ​ສອກ​ຂ້າງ​ຊ້ານ​ແທນ.

- ເຮັດ​ສະ​ຫລັບ​ກັນ​ປະ​ມານ 3-5 ເຊັດ.

ທ່າ​ທີ່ 5 ກົ້ມ​ຕົວ-ດຶງ​ສອກ

- ຢືນ​ແຍກ​ຕີນ​ພໍ​ປະ​ມານ ກຳ​ຕົວ​ຂະ​ໜານ​ກັບ​ພື້ນ ແຂນ​ທັງ 2 ຂ້າງ​ຫຍຽດ​ກົງ ປາຍ​ມື​ຊີ້​ລົງ​ພື້ນ.

- ຄ່ອຍ​ໆ ດຶງ​ສອກ​ທັງ 2 ຂ້າງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຫລັງ ຄ້າງ​ຈັງ​ຫວະ​ໄວ້.

- ກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ເຮັດ​ທ່າ​ນີ້​ປະ​ມານ 3-5 ເຊັດ