5 ຂໍ້ເສຍຂອງການບໍ່ຂັບຖ່າຍທຸກວັນ

ຊີວິດຄົນເຮົາຈະຍືນຍາວໄດ້ ຫາກມີການກິນອາຫານທີ່ດີ ແລະຂັບຖ່າຍທຸກວັນ, ເລື່ອງການກິນອາຫານກໍວ່າຍາກ ແຕ່ການຂັບຖ່າຍຍາກກວ່າ ເພາະມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ “ອາການຖ່າຍບໍ່ອອກ” ຖ້າເຮົາບໍ່ຖ່າຍທຸກມື້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າ ຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍສູ່ຮ່າງກາຍດັ່ງນີ້

1.ທ້ອງຜູກ: ຖ້າເຮົາບໍ່ຖ່າຍທຸກມື້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຜູກ ການປ່ອຍໃຫ້ອຸດຈະລະຄ້າງຢູ່ໃນລຳໄສ້ ຮ່າງກາຍກໍຈະດູດນໍ້າອຸດຈະລະກັບມາໃຊ້ໃນຮ່າງກາຍອີກຄັ້ງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຖ່າຍອອກມາແຂງໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ, ຖ່າຍລຳບາກ ຈົນເຮັດໃຫ້ທ້ອງຜູກໃນທີ່ສຸດ

2.ເຊື້ອພະຍາດແຜ່ກະຈາຍ: ນອກຈາກນໍ້າຢູ່ໃນອຸດຈະລະຈະຖືກດູດກັບໄປໃຊ້ໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ບັນດາເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນອຸດຈະລະ ກໍຈະຖືກດູດກັບເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດອີກ ເຊິ່ງເຫດການນີ້ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການອັກເສບພາຍໃນ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຈະເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ, ສຸດທ້າຍເຊື້ອພະຍາດກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ, ເຈັບຫົວ, ທ້ອງອືດ, ຜິວໜັງອັກເສບ, ສິວຂຶ້ນ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ອາລົມບໍ່ດີ ຫຼືຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດໄດ້ອີກ

3.ສານພິດສະສົມໃນຮ່າງກາຍ: ຖ້າຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຂັບຖ່າຍທຸກວັນ ຈະເຮັດໃຫ້ສານພິດທີ່ຢູ່ໃນອຸດຈະລະເຫຼົ່ານັ້ນ ຖືກດູດກັບໄປສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນກະແສເລືອດ ຫຼືຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນຕັບ ແລະລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເຊິ່ງເປັນອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ

4.ສ່ຽງກັບພະຍາດລຳໄສ້ອັກເສບ: ການບໍ່ຂັບຖ່າຍທຸກມື້ ຈະເຮັດໃຫ້ອຸດຈະລະສະສົມໃນລຳໄສ້ ຜະໜັງລຳໄສ້ໃນບ່ອນທີ່ອ່ອນແອ ຈະເກີດອາການພອງ ເພາະຕ້ອງຮັບນໍ້າໜັກຂອງອຸດຈະລະທີ່ແຂງໂຕ ແລະເມື່ອລຳໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ມີເຊື້ອພະຍາດໄປສະສົມຢູ່ ກໍອາດສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອກາຍເປັນພະຍາດໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ ເກີດເລືອດອອກໃນລຳໄສ້ ເປັນໜອງ ຫຼື ລຳໄສ້ຕັນໄດ້.

5.ມີກິ່ນປາກ ກິ່ນຕົວ: ການບໍ່ຂັບຖ່າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະກິ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ເມື່ອບໍ່ຖ່າຍອອກມາທາງອຸດຈະລະ ກໍຈະອອກມາທາງກິ່ນປາກ ແລະກິ່ນພາຍໃນຮ່າງກາຍແທນ ເພາະການທີ່ເຮົາບໍ່ຂັບຖ່າຍ ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຖືກດູດຊຶມກັບເຂົ້າສູ່ເລືອດ ເລືອດຈະບໍ່ສະອາດ ເມື່ອຜ່ານໄປຫາປອດ ປອດກໍຈະຟອກເລືອດ ແລະຂັບເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ອອກມາທາງລົມຫາຍໃຈ ແລະຜິວໜັງກາຍເປັນກິ່ນເໝັນ

ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນກັບຕົນເອງ ກໍຄວນພະຍາຍາມຂັບຖ່າຍໃຫ້ສະດວກທຸກວັນ ຫຼືໃຊ້ຕົວຊ່ວຍອື່ນໆເຊັ່ນ ການກິນອາຫານ, ການໃຊ້ຢາສະໝຸນໄພແກ້ທ້ອງຜູກ, ການຫຼິ້ນໂຍຄະເລັ່ງການຂັບຖ່າຍເປັນຕົ້ນ