5ສັນຍານບອກວ່າລູກມີປັນຫາດ້ານການຮຽນຮູ້ຫລືບໍ່

ລູກບໍ່ໄດ້ໂງ່ຫລືບໍ່ໄດ້ສະຫລາດ ແຕ່ເພາະການກະເຮັດບາງຢ່າງອາດເປັນສັນຍານດ້ານການຮຽນຮູ້ພໍ່ແມ່ເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າເວລາທີ່ເຮົາເວົ້າຫລືສອນຫຍັງໄປລູກບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າໃຈຄືກັບລູກບໍ່ຮັບຟັງຊື່ງອາດຈະມີພໍ່ແມ່ບາງຄົນທີ່ມັກຈະໃຈຮ້ອນແລ້ວມັກຈະຄິດວ່າລູກບໍ່ສະຫລາດຄືກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ

5ສັນຍານບອກວ່າລູກມີປັນຫາດ້ານການຮຽນຮູ້ຫລື

- ລູກຮັບຮູ້ຫລືມີການຕອບສະຫນອງຊ້າຜິດປົກກະຕິ:ຫາກພໍ່ແມ່ເຫັນວ່າລູກຂອງເຮົານັ້ນເວລາເວົ້າຫຍັງໄປເປັນຫຍັງລູກເຮົາຈື່ງບໍ່ຄ່ອຍຕອບສະຫນອງທາງດ້ານອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆຫລືບາງເທື່ອບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈແລະຕອບສະໜອງເລື່ອງອື່ນຮອບຂ້າງຫລາຍກວ່ານັ້ນຕອບຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຊ້າຫາກເປັນແບບນັ້ນແນະນຳພໍ່ແມ່ໃຫ້ພາລູກໄປຫາຫມໍເພື່ອກວດຢ່າງລະອຽດຈະໄດ້ຮູ້ວ່າສາເຫດເກີດຈາກຫຍັງແທ້ຈິງເປັນເພາະລູກບໍ່ໄດ້ທີ່ເຮົາເວົ້າຫລືເປັນເພາະລູກມີປັນຫາດ້ານການຮຽນຮູ້ກັນແທ້

-ລູກສື່ສານບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າໃຈ: ລອງສັງເຫດວ່າເວລາເຮົາຄຳຖາມລູກໆສາມາດຕອບຕາມຄຳຖາມແລ້ວເຮົາຟັງເຂົ້າໃຈຫລືບໍ່ເພາະເດັກທີ່ມີປັນຫາດ້ານການຮຽນຮູ້ມັກຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຄຳກັບສຽງອ່ານຂອງຄຳເວົ້ານັ້ນໄດ້ບໍ່ສາມາດປະສົມສຽງພະຍັນຊະນະກັບສະຫລະໃຫ້ເປັນຄຳເວົ້າໄດ້ຫຼືອາດຈະມີປັນຫາໃນຄຳບາງຄຳເປັນຕົ້ນ

-ມີປັນຫາດ້ານການຮຽນ:ລູກຮູ້ສຶກກົດດັນກັບການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄຳຖາມທີ່ຍາກແລະມີການສະແດງຢ່າງຊັດເຈນວ່າບໍ່ຢາກຮຽນຮູ້ຫລືຮຽນຮູ້ໂຕເອງອັກສອນ,ໂຕເລກ,ສີ,ຮູບຮ່າງ,ວັນ,ລວາມຮອດບໍສາມາດບອກແຕ່ເວລາໄດ້

-ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໄປດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ: ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງບໍ່ສາມາດຕິດກະດຸມ,ຮູດຊິບຫລືແມ້ແຕ່ຜູກເຊືອກສາຍເກີບໄດ້ເອງໃນທິດທາງທີ່ຕ້ອງການບໍ່ໄດ້ຫລືຂຽນຫນັງສືອ່ານບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ

-ຈື່ຫຍັງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້: ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ຈະພະຍາຍາມເວົ້າຫລືບອກຫຍັງໄປລູກບໍ່ສາມາດຈື່ໄດ້ເລີຍ ຖ້າຫາກຈື່ບໍ່ໄດ້ພຽງຊົ່ວຄາວເວລາສັ້ນໆແລະຫາກຖາມຊ້ຳອີກສະແດງທ່າທີຄືກັບວ່າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນ