4 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານພັງ

ນອກຈາກ ສະໝອງ, ຫົວໃຈ ແລະ ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ວ່າສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍເປັນອັນດັບຕົ້ນໆແລ້ວ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານກໍ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນບໍ່ຄວນເບິ້ງຂ້າມ ຫາກໃຜມີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຂໍໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນສັນຍາຍເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບົ່ງບອກວ່າລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງທ່ານມີບັນຫາ.

  1. ເຈັບທ້ອງ: ເຈັບທ້ອງເບື້ອງຂວາ: ອາດເກີດຕາກໂລກຕັບ ແລະຖົງບີ, ເຈັບທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ: ອາດເກີດຈາກອາການອັກເສບກະເພາະອາຫານ ຈິ່ງເປັນໂລກກະເພາະ ແລະລຳໄສ້ອັກເສບ, ເຈັບທ້ອງສ່ວນກາງ: ອາດເປັນໂລກທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ ແລະລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະອາດເປັນໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ, ເຈັບທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍຂ້າງເທິງ: ອາດມີສາເຫດມາຈາກໂລກຕ່າງໆ ທີ່ເກີດໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຖອກທ້ອງ ຫຼືອາການຫົດເກຣັ່ງຂອງກ້າມເນື້ອລຳໄສ້ໃຫຍ່, ເຈັບທ້ອງເບື້ອງຂວາດ້ານລຸ່ມ: ອາດເປັນອາການຂອງໄສ້ຕິ່ງອັກເສບແບບໄວວາ ຫຼືອາການອັກເສບຂອງລຳໄສ້.

  2. ທ້ອງອືດ-ທ້ອງເຟີ້ ແລະ ແໜ້ນທ້ອງ: ອາດມີອາການເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ ຫາກມີອາການໜັກຫຼາຍ ທ້ອງຈະເກຣັ່ງ ແລະອາດມີອາການຈ້າງຄຽງອື່ນໆ.

  3. ກືນຍາກ: ອາดເກີດຈາກກ້ອນເນື້ອ ຫຼືກ້ອນມະເຮັງໃນທາງເດີນອາຫານ ຫຼືຫຼອດອາຫານໄດ້ , ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງຫຼອດອາຫານ ຫຼືລະບົບປະສາດທຳງານບໍ່ດີໄດ້ເຊັ່ນກັນຫາກກື່ນອາຫານຂອງແຂງເຂົ້າໄປເຊັ່ນ: ຊີ້ນເປັນຕົ້ນ.

  4. ແສບກາງເອິກ: ໂດຍສະເພາໃນຕອນກາງຄືນ ສັນນິຖານວ່າອາດເປັນໂລກກົົດໄຫຼຍ້ອນເກີດຈາກຮູດູດທີ່ຫຼອດອາຫານປິດບໍ່ແຈບ ກົດທີ່ໄຫຼຍ້ອນຂຶ້ນມານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ອັກເສບ ເປັນແຜ ຫຼືເລືອດອອກໄດ້ ອາການຊັດເຈນຄື ແສບຮ້ອນກາງເອິກ ແລະ ຈະມີອາການດັ່ງກ່າວໃນເວລານອນ.