3ວິທີການແກ້ຮ້ອນໃນ

1. ແກ້ຮ້ອນໃນໂດຍໃຊ້ວ່ານຫາງໂຈລະເຂ້ 

    ເນື້ອທາງໃນຂອງວ່ານຫາງໂຈລະເຂ້ມີລິດເຢັນຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນໃຫ້ເຮົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍໃຫ້ທາໃຈກາງຂາວວ່ານຫາງໂຈລະເຂ້ລົງເທີງບາດ ຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ຢາງວ່ານຖືກກ່ອນຈະທາປາກໃຫ້ເອົາແຕ່ເນື້ອທາງໃນແຕ່ຢ່າເອົາສ່ວນທີຕິດເປືອກນຳ

2.ແກ້ຮ້ອນໃນໂດຍວິຕາມິນE

 ວິຕາມິນEມີຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍຮັກສາບາດໄດ້ດີດັ່ງນັ້ນຕັດເມັດຢາວິຕາມິນEແລ້ວບີບວິຕາມິນEທາບ່ອນເປັນບາດຮ້ອນໃນ

3.ແກ້ຮ້ອນໃນໂດຍຖົງຊາ

ຊາມີປະໂຫຍດຮັກສາອາການອັກເສບໃນຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນເຮົາກໍ່ສາມາດໃຊ້ຖົງຊາສຳເລັດຮູບມາລຸດອາການຮ້ອນໃນໃນປາກຫລືໃຊ້ຮັກສາບາດໃນປາກໄດ້ຄືກັນ