3ຂັ້ນຕອນໃນການບໍລິຫານລຳໄສ້ກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍ

 

ໃຜທີ່ກຳລັງມີບັນຫາລະບົບຂັບຖ່າຍ ຫລື ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລຳໄສ້ລອງນຳທ່າ ບໍລິຫານແບບງ່າຍໆ ນີ້ໄປຝຶກກັນເບິ່ງເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ລະບົບພາຍໃນໃຫ້ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ

  1.  ນັ່ງລົງກັບພື້ນ ຫຼັງຊື່ ຫຍຽດຂາຊ້າຍ ພັບຂາຂວາໃຫ້ສົ້ນຕີນຂວາຕິດກັບຕົ້ນຂາຊ້າຍ
  2. ຫາຍໃຈເຂົ້າ ຍົກມືຂຶ້ນໃຫ້ແຂນແນບໃບຫູ
  3.  ຫາຍໃຈອອກ ໂນ້ມຕົວໄປຂ້າງໜ້າໃຫ້ໜ້າຜາກຊິດເຂົ່າ ໃຊ້ມືຈັບປາຍຕີນຊ້າຍຄ້າງໄວ້ ນັບ 1 – 10 ຄ່ອຍໆ ຫຍຽດຕົວຂຶ້ນພ້ອມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລ້ວເຮັດສະຫລັບຂາອີກຂ້າງ (ນັບເປັນ 1 ເທື່ອ) ເຮັດຊ້ຳ 5 ເທື່ອ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------