20 ວິທີຄິດ!! ນຳໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ຮູ້ໄວ້ແລ້ວຊີ້ວິດຈະງ່າຍຂື້ນ !

1.    ເວລາພົບ “ວຽກໜັກ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນໂອກາດໃນການກຽມພ້ອມສູ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບ

2.    ເວລາພົບ “ບັນຫາຊັບຊ້ອນ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ບົດຮຽນທີ່ຈະສ້າງປັນຍາໄດ້ດີທີ່ສຸດ

3.    ເວລາພົບ “ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ແບບເຝິກຫັດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດທັກສະ ໃນການດຳເນີນຊີວິດ

4.    ເວລາພົບ “ຫົວໜ້າຈອມລະບຽບ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ການເຝິກຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນສົມບູນແບບ (Perfectionist)

5.    ເວລາພົບ “ຄຳຕຳໜິຕິຊົມ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ການຊີ້ບອກທາງໄປຫາຂຸມຊັບສົມບັດ

6.    ເວລາພົບ “ຄຳນິນທາ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ການສະທ້ອນວ່າເຮົາຍັງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມໝາຍ

7.    ເວລາພົບ “ຄວາມຜິດຫວັງ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ວິທີທຳມະຊາດກຳລັງສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຊີວິດ

8.    ເວລາພົບ “ຄວາມເຈັບຄວາມເປັນ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ການເຕືອນໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີ

9.    ເວລາພົບ “ຄວາມພັດພາກຈາກລາ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ບົດຮຽນຂອງການຢືນສູ້ດ້ວຍຕົນເອງ

10.    ເວລາພົບ “ລູກຫຼານຂີ້ດື້”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ໂອກາດດີທີ່ຈະພິສູດຄວາມເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ແທ້ຈິງ

11.    ເວລາພົບ “ເຫດການແຟນຖີ້ມ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ຄວາມເປັນຈິງຂອງມະນຸດທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງພົບເຈີ

12.    ເວລາພົບ “ຄົນທີ່ມັກແຕ່ເຂົາມີຄູ່ແລ້ວ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ຂອງນອກກາຍບໍ່ມີຝຜໄດ້ທຸກຢ່າງດັ່ງໃຈຫວັງ

13.    ເວລາພົບ “ພາວະຫຼຸດອອກຈາກອຳນາດ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ຄວາມປົກະຕິຂອງຊີວິດເຮົາທີ່ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ

14.    ເວລາພົບ “ຄົນກະຫຼ່ອນຫຼອກລວງ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ອຸທາຫອນຂອງຊີວິດທີ່ບໍ່ເປັນຕາເອົາເປັນແບບຢ່າງ

15.    ເວລາພົບ “ຄົນຊົ່ວ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ຕົວຢ່າງຂອງຊີວິດທີ່ບໍ່ດີ

16.    ເວລາພົບ “ອຸບັດຕິເຫດ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ຄຳເຕືອນບອກວ່າຢ່າປະໝາດຊ້ຳອີກເດັດຂາດ

17.    ເວລາພົບ “ສັດຕູຂັດຂວງ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ບົດທົດສອບວ່າ ມານບໍ່ມີ ບາລະມີບໍ່ເກີດ

18.    ເວລາພົບ “ວິກິດ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ບົດພິສູດສັດຈະທຳ ໃນວິກິດ ຍ່ອມມີໂອກາດ

19.    ເວລາພົບ “ຄວາຈົນ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນ ວິທີທຳມະຊາດທີ່ເປິດໂອກາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ສູ້ຕໍ່

20.    ເວລາພົບ “ຄວາມຕາຍ”
ໃຫ້ບອກໂຕເອງວ່າ ນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສົມບູນ