17.ຮູບພາບຄວາມງາມທີ່ແຕກຕ່າງ ເບິ່ງໂລກຜ່ານມຸມມອງຂອງຄົນຕາບອດສີແບບ '' Tritanopia ''

17.ຮູບພາບຄວາມງາມທີ່ແຕກຕ່າງ ເບິ່ງໂລກຜ່ານມຸມມອງຂອງຄົນຕາບອດສີແບບ '' Tritanopia ''
Tritanopia ຄືໂລກຕາບອດສີທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນໂລກນີ້ບໍ່ສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີຟ້າກັບສີຂຽວແລະສີເຫຼືອງກັບສີບົວໄດ້ ໂລກທີ່ພວກເຂົາເຫັນຈຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍສີໂທນສີຟ້າແລະສີແດງ ທີ່ແປກຕາກັບຮູບເງົາໃຊ້ໄຟ
ແລະນີ້ແມ່ນ 17 ໂຕຢ່າງຮູບພາບ ''ໂລກທີ່ຄົນຕາບອດສີ'' Tritanopia ເບິ່ງເຫັນ'' ປັບແຕ່ງສີໂດຍ Davide Sasso


1.ທົ່ງຫຍ້າສີແດງ


2.ບ້ານແຄມແມ່ນຳ້


3.ໂລກສອງສີ


4.ພາບທີ່ເຫັນຜ່ານ Tritanopia 


5.ເຮືອນສີຟ້າແດງ


6.ໃນປ່າ


7.ໃບໄມ້ສີແດງສີຂຽວ


8.ບ້ານນ້ອຍໆຢູ່ກາງພູ


9.ເຖີງມັນຈະແຕກຕ່າງ


10.ແຕ່ໂລກກໍ່ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສວຍງາມ


11.ອາຄານສະໄຕກີກ-ໂຮມັນ


12.ປ່າສີເລືອດ


13.ຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າສີບົວ


14.ໂລກທີ່ມີແຕ່ສອງສີ


15.ທະເລສີບົວ


16.ທຸກບ່ອນກໍມີແຕ່ສອງສີ


17.ງາມແປກຕາ