16 ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ

   ຕົ້ນໄມ້ເທິງໂລກຂອງເຮົານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຼາຍ ທັງເປັນຮົ່ມເງົາ ໃຫ້ອາກາດຫາຍໃຈ ສ້າງເປັນທີ່ພັກ ແລະ ເຮັດອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ກັບໂລກນີ້ຄືຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດກໍຄ້າຍກັບວ່າມັນອອກມາຈາກນິຍາຍແຕ່ຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ມັນມີແທ້ຢູ່ເທິງໂລກຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາໄດ້ນຳເອົາ 16 ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມະຫັດຈັນມາໃຫ້ເບິ່ງກັນ.

1. 125+ Year Old Rhododendron “Tree” In Canada

2. 144-Year-Old Wisteria In Japan

3. Wind-Swept Trees In New Zealand

4. Beautiful Japanese Maple In Portland, Oregon

5. Antarctic Beech Draped In Hanging Moss In Oregon

6. Blooming Cherry Trees in Bonn, Germany

7. Angel Oak In John’s Island In South Carolina

8. Flamboyant Tree, Brazil

9. Dragonblood Trees, Yemen

10. The President, Third-Largest Giant Sequoia Tree In The World, California

11. Maple Tree Tunnel in Oregon

12. Rainbow Eucalyptus In Kauai, Hawaii

13. Jacarandas in Cullinan, South Africa

14. Avenue Of Oaks At Dixie Plantation In South Carolina

15. Baobab Trees In Madagascar

16. The Dark Hedges In Northern Ireland