13 ສະຖານທີ່ ທີ່ເຫມືອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແຕ່ມັນມີຢູ່ແທ້ໆ ຕອນທີ 2

1. Antelope Canyon, USA

2. Naica mine, Mexico

3. Monument valley, USA

4. Slope Point, New Zealand

5. Halle forest, Belgium

6. Pamukkale, Turkey

7. Grand Canyon, USA

8. Mu Cang Chai rice terraces, Vietnam

9. Cliffs of Moher, Ireland

10. Hitachi Seaside Park, Japan

11. All of Iceland

12. Cappadocia, Turkey

13. Zhangye Danxia Landform, China

...................................................................................................................................................................................