12 ສີ່ງທີ່ເຮົາຈະເຮັດກັບໝູ່ສະຫນິດສະຫນົມ

1.ອັບພາບທີ່ຂາຍໜ້າທີ່ສຸດໃນອາດີດຂອງກັນແລະກັນ,ໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາສອງຄົນຮູ້ຈັກກັນດົນແລ້ວ

2.ຮູ້ທຸກເລື່ອງຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ.

3.ຫາລາຍລະອຽດແຟນຂອງໝູ່ວ່າດີຫຼືບໍ່

4.ຈື່ຕາຕະລາງຮຽນຂອງອີກຝ່າຍໄດ້.

5.ຊວນກັນກິນພີດຊ່າຫົມດຖາດແລ້ວຕໍ່ກະແລ້ມ( ກິນອັນໜື່ງຕໍ່ອີກຢ່າງໜື່ງ)

6.ຢືມເຄື່ອງນຸ່ງແຕ່ບໍ່ເຄີຍສົ່ງ ( ຂອງເຈົ້າກາຄືຂອງຂ້ອຍ,ຂອງຂ້ອຍກາຄືຂອງເຈົ້າ )

7.ຈັບເຄື່ອງໃນຕູ້ເຢັນຄືກັບວ່າແມ່ນບ້ານໂຕເອງ.

8.ໃຊ້ເວລາວັນພັກຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງໝູ່,ສອງຄອບຄົວດີກວ່າຄອບຄົວດຽວ

9.ໂທຫາແມ່ໝູ່ຖ້າໝູ່ບໍ່ຮັບສາຍ

10.ຢູ່ນຳກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ໄດ້ລົມກັນ.

11.ມີຫຍັງເວົ້າຄວາມຈີງເກືອບ100%

12.ຜິດກັນທຸກເລື່ອງຈາກນັ້ນກາຮີບດີກັນທັນທີ່ຮູ້ວ່າຂາດໝູ່ຊະນິດບໍ່ໄດ້.