12 ສະຖານທີ່ ທີ່ເຫມືອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແຕ່ມັນມີຢູ່ແທ້ໆ ຕອນທີ 1

1. Door to hell, Derweze, Turkmenistan

2. Lençóis Maranhenses, Brazil

3. Meteora, Greece

4. Salar De Uyuni, Bolivia

5. Stone Forest, Madagascar

6. Tianzi Mountains, China

7. Lake Retba, Senegal and Lake Hilier, Australia

8. Yosemite Valley, USA

9. Starry beach, Maldives

10. Black Forest, Germany

11. Li river, China

12. Mount Roraima, Venezuela/Brazil/Guyana

 

...........................................................................................................................................................................................