12 ຂໍ້ດີ ກໍ່ບໍ່ດີ

1//ຮູ້­ຈັກເບີຫາກ­ບໍ່­ຣູ້­ຈັກເຫັນ ກະ­ບໍ່­ດີ
2//ຮູ້­ຈັກໃສ່ໂມງແພງແຕ່­ບໍ່­ຮູ້­ຄູນຄ່າ­ຂອງເວລາ ກະ­ບໍ່­ດີ
3//ຮູ້­ຈັກໂກດ­ຄຽດ­ຫາກ­ບໍ່­ຮູ້­ຈັກໃຫ້ອະ­ໄພ ກໍ່­ບໍ່­ດີ
4//ຮູ້­ຈັກ­ຄູນຄ່າເງິນ­ຄໍາແຕ່­ບໍ່­ຮູ້­ບູນ­ຄູນ­ພໍ່ແມ່ ກະ­ບໍ່­ດີ
5//ຮູ້­ຈັກຫລາຍໆ­ຄົນແຕ່­ບໍ່­ຮູ້­ຈັກ­ຕົນເອງ ກະ­ບໍ່­ດີ
6//ຮູ້ຮອບໂຕແຕ່­ບໍ່­ຮູ້­ດີຊົ່ວ ກະ­ບໍ່­ດີ
7//ຮູ້­ທຸກ­ທີ່ແຕ່­ບໍ່­ຮູ້­ສູງ­ຮູ້ຕ່ໍາກໍ່­ບໍ່­ດີ
8//ຮູ້­ຈັກເວລາແຕ່­ບໍ່­ຮູ້­ກາ­ລະ­ເທສະ­ ກະ­ບໍ່­ດີ
9//ຮູ້­ຈັກ­ຄົນແຕ່­ບໍ່­ຮູ້­ຈັກ­ຄູນຄ່າຂອງ­ຄົນ ກະ­ບໍ່­ດີ
10//ຮູ້­ຈັກ­ກຽດ­ຫາກ­ບໍ່­ຮູ້­ຈັກໃຫ້­ກຽດ ກະ­ບໍ່­ດີ
11//ຮູ້­ຈັກ­ນັບ­ຖືແຕ່­ບໍ່­ຈັກໃຫ້­ການ­ວາງໂຕ ກະ­ບໍ່­ດີ
12//ຮູ້­ຈັກ­ຜິດ­ຫາກ­ບໍ່­ຮູ້­ຈັກ­ຂໍໂທດ ກະ­ບໍ່­ດີ
ຜິດ­ພາດ­ຂໍອະ­ໄພມານະທີ່ນີ້