11 ສັບພະຄຸນຂອງເຫັດນາງລົມ ປະໂຫຍດໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ

ສັບພະຄຸນເຫັດນາງລົມອຸດົມໄປດ້ວຍກົດໂຟລິກ: ຊຶ່ງມີຫຼາຍກວ່າໃນພືດຜັກ ແລະຊີ້ນສັດຫຼາຍຊະນິດ ມີປະໂຫຍດໃນ1.ການຊ່ວຍປິ່ນປົວພາວະຊີດ ຫຼືພະຍາດໂລຫິດຈາງ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານ ແລະຄວາມດັນໂລຫິດ ໂດຍຂະຊ່ວຍປັບຄວາມດັນໂລຫິດ ແລະຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຂມັນໃນເລືອດ ແລະຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ.

2..ເຫັດນາງລົມຍັງເໝາະທີ່ຈະເປັນອາຫານຂອງຄົນຖືພາ: ເພາະມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມພິການຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະຊ່ວຍສ້າງນໍ້ານົມໃຫ້ແກ່ແມ່ຫຼັງເກີດລູກ.

3..ປະໂຫຍດໃຊ້ເປັນອາຫານຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

4.ເຫັດນາງລົມມີວິຕາມິນບີ 1 ແລະບີ2 ສູງກວ່າເຫັດຊະນິດອື່ນ: ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຂອງວິຕາມິນທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຫຼາຍແຕ່ຈໍານວນເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບທຸກວັນ ໂດຍຈະທໍາງານຮ່ວມກັບສານອາຫານຊະນິດອື່ນ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບັນເທົາອາການເມົາລົດ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດປາກນົກກະຈອກ.

5.ສັບພະຄຸນຂອງເຫັດນາງລົມມີປະລິມານໂຊດຽມຕໍ່າ: ຈຶ່ງມັກນໍາປະໃຊ້ປຸງອາຫານຂອງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ຊຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຈໍາກັດລະດັບຂອງໂຊດຽມໃນຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໃຈ ແລະໝາກໄຂ່ຫຼັງທໍາງານເປັນປົກກະຕິ.

6.ເຫັດນາງລົມຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ: ຊຶ່ງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼືສິ່ງແປກປອມຕ່າງໆ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

7.ເຫັດນາງລົມມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເນື້ອຮ້າຍ ແລະເຊວມະເຮັງໄດ້ ແລະມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດການກໍໃຫ້ເກີດພະຍາດຂອງເຊື້ອຈຸລິນທຣີ

8.ມີຄຸນສົມບັດໃນການບໍາບັດອາການເຈັບປວດຕາມຮ່າງກາຍ ແລະບັນເທົາອາການມຶນຊາ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບໄດ້.

9.ມີໂພແທກຊຽມ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດນໍາເອົາອອກຊິເຈນໄປລ້າງສະໝອງໄດ້ດີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບທໍາງານຂອງສະໝອງດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ ຍັງຊ່ວຍກໍາຈັດຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ.

10.ປະໂຫຍດຂອງເຫັດນາງລົມດີຕໍ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ຊຶ່ງເຫັດນາງລົມເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານພາຍໃນຮ່າງກາຍເປັນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດກະເພາະອາຫານ.

11.ປະໂຫຍດຊ່ວຍເບິ່ງແຍງກະດູກ ແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດກະດູກເສື່ອມ, ກະດູກຫັກງ່າຍ ແລະພະຍາດກະດູກພ່ອຍ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບຄົນຊະລາ.