11ໄອເດຍສຸດອັດສະລິຍະ

 11ໄອເດຍສຸດອັດສະລິຍະ ວິທີການ"ເກັບວັດຖຸມີຄ່າ"ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສາຍຕາຂອງພວກຂີ້ລັກ!!


ເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນທຸກຄົນໃຫ້ເປັນຄົນດີຫລືມີສິນທຳໄດ້ ຫລາຍໆຄັ້ງເຮົາຈຶ່ງຫາທາງປ້ອງກັນໂຕຈາກຄົນບໍ່ດີເສຍເອງ
ແລະນີ້ແມ່ນ25ໄອເດຍອັດສະລິຍະ


1.ລິ້ນຊັກຢູ່ກ້ອງປ່ອງຢ້ຽມ


2.ຫ້ອງລັບ


3.ນຽນຈົນເບິ່ງບໍ່ອອກ


4.ວິທີເກັບກະແຈໄວ້ນອກບ້ານ


5.ແກ້ວໃສ່ອາຫານ


6.ຫ້ອງລັບນ້ອຍໆ


7.ສົມບັດລີ້ໃນຕັ່ງນັ່ງ


8.ປະຕູກົນ


9.ແມ່ນຫຍັງລີ້ຢູ່ໃນກະໂລ້


10.ວາງເຄື່ອງໄວ້ແຄມຊາຍຫາດ 


11.ປະຕູເລື່ອນ