10.ວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຜ່ອນຄາຍແລະເພີ່ມຄວາມຮູ້ໄປພ້ອມໆກັນ

10.ວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຜ່ອນຄາຍແລະເພີ່ມຄວາມຮູ້ໄປພ້ອມໆກັນ


1.ອ່ານຫນັງສື


2.ຫຼີ້ນເກມ


3.ດື່ມນຳ້


4.ເບິ່ງຫນັງ


5.ກິນຊາຂຽວ


6.ນອນກາງເວັນ


7.ອອກໄປຫາໝູ່ເພື່ອນ


8.ປຶກສາຫາລື


9.ຍ່າງຫຼີ້ນ


10.ລົງມືຂຽນ