10.ລັກສະນະນິໄສທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນທີ່''ປະສົບຜົນສຳເລັດ'' VS ''ຄົນທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

10.ລັກສະນະນິໄສທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນທີ່''ປະສົບຜົນສຳເລັດ'' VS ''ຄົນທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ການທີ່ຄັນໆຫນື່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ນັ້ນມີປັດໃຈຫລາຍຢ່າງແລະກໍ່ຕ້ອງອາໄສອົງປະກອບບໍ່ແມ່ນພຽງຂໍ້ໃດຂໍ້ຫນື່ງແຕ່ຕ້ອງຫລາຍໆຂໍ້ມາລວມກັນບວກກັບຈັງຫວະ ເວລາ ແລະ ໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ.


1.ຮູ້ຈັກໃຫ້ອາໄພ


2.ຫວັງດີກັບຜູ້ອື່ນ


3.ມີເປົ້າຫມາຍ


4.ອາລົມເບີກບານ


5.ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ


6.ອ່ານຫນັງສື


7.ມີຊີວິດຢູ່ປັດຈຸບັນ


8.ຮູ້ໃຈໂຕເອງ


9.ຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເຫມີ


10.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ